Raporty Bieżące za rok 2022

ESPI 21/2022 Ustanowienie części zabezpieczenia umowy o kredyt obrotowy zawarty przez Everest Finanse S.A.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent") niniejszym informuje o otrzymaniu postanowień o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy - Rejestru Zastawów wpisów do Rejestru Zastawów, tytułem zabezpieczenia kredytu obrotowego (raport ESPI 19/2022) w wysokości 9.300.000,00 zł (dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych) z kwoty 17.550.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z konsorcjum bankowym składającym się z Banku Spółdzielczego w Kórniku, Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach, Banku Spółdzielczego we Wronkach, Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach, Banku Spółdzielczego w Wolinie, Banku Spółdzielczego w Kostrzynie, Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie.
13.12.2022, 22:50
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
17/2022 Informacja finansowa poręczycieli obligacji serii R Emitenta za III kwartał 2022 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 17.2.2 Warunków Emisji Obligacji serii R Emitenta przekazuje w załączeniu następujące informacje finansowe za III kwartał 2022 r.
09.12.2022, 16:37
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
16/2022 Informacja finansowa Emitenta za III kwartał 2022 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 17.2.1 Warunków Emisji Obligacji serii R Emitenta przekazuje w załączeniu jednostkową informację finansową Emitenta za III kwartał 2022 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z weryfikacji tej informacji finansowej.
09.12.2022, 16:33
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 20/2022 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii R wg stanu na dzień 30.09.2022 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii R Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii R.
28.11.2022, 19:53
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 19/2022 Zawarcie umowy o kredyt obrotowy przez Everest Finanse S.A.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) powziął informację, że w dniu dzisiejszym Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu (Kredytobiorca) zawarł z Konsorcjum Bankowym (Bank.
21.11.2022, 20:09
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 18/2022 Ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii U
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent") niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji o dokonaniu dnia 25 października 2022 r. przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy - Rejestru Zastawów wpisu do Rejestru Zastawów, pod pozycją 2733261, zastawu na zbiorze o zmiennym składzie składającym się z wierzytelności aktualnych i przyszłych z tytułu pożyczek pieniężnych udzielanych przez Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000541824) oraz Everest Finanse Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000493974) osobom fizycznym w wieku 25 lat, które nie zostały wypowiedziane przez pożyczkodawcę ze względu na opóźnienie w spłacie ani nie zostały przekazane do windykacji prawnej w związku z brakiem terminowej spłaty, tytułem zabezpieczenia obligacji na okaziciela serii U Emitenta do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 34.267.500,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).
02.11.2022, 21:59
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 17/2022 Zawarcie umowy o udzielenie pożyczki przez podmiot zależny od Everest Finanse S.A.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) powziął informację, że w dniu dzisiejszym spółka ORENTANO LTD z siedzibą w Nikozji na Cyprze, w której 100% udziałów posiada Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarła z jedną z japońskich instytucji finansowych działającą poprzez swoją estońską spółkę córkę umowę o udzielenie pożyczki (Umowa).
11.10.2022, 14:20
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 16/2022 Zawarcie umów nabycia obligacji serii T w celu umorzenia
Zarząd Everest Capital sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł umowy nabycia 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk Obligacji serii T w celu umorzenia.
16.09.2022, 20:06
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
12/2022 Informacja finansowa poręczycieli obligacji serii R Emitenta za II kwartał 2022 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 17.2.2 Warunków Emisji Obligacji serii R Emitenta przekazuje w załączeniu następujące informacje finansowe za II kwartał 2022 r.
09.09.2022, 18:07
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
11/2022 Informacja finansowa Emitenta za II kwartał 2022 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 17.2.1 Warunków Emisji Obligacji serii R Emitenta przekazuje w załączeniu jednostkową informację finansową Emitenta za II kwartał 2022 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z weryfikacji tej informacji finansowej.
09.09.2022, 18:05
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 15/2022 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec Everest Finanse S.A.
Zarząd spółki Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent") informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2022 r. spółka Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu, będąca poręczycielem obligacji Emitenta otrzymała zawiadomienie o wszczęciu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("UOKiK") wobec Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
30.08.2022, 20:49
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 14/2022 Ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności wystawionych na platformie Mintos
Zarząd Spółki Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent") niniejszym informuje, że dnia 30 sierpnia 2022 r. spółka Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Zastawca"), będąca poręczycielem obligacji Emitenta otrzymała informację o dokonaniu dnia 12 sierpnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy - Rejestr Zastawów wpisu do Rejestru Zastawów, pod pozycją 2725789, zastawu na zbiorze o zmiennym składzie składającym się z istniejących i przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących Everest Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Zastawca") z tytułu pożyczek pieniężnych udzielonych osobom fizycznym, w wieku 18, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 i 46 lat tytułem zabezpieczenia wierzytelności Zastawcy wystawionych za pośrednictwem platformy Mintos na rzecz SIA Mintos Finance No. 17 do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 28.000.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia osiem milionów euro).
30.08.2022, 19:54
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 13/2022 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii R wg stanu na dzień 30.06.2022 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii R Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii R.
29.08.2022, 23:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 12/2022 Zawarcie umowy przelewu wierzytelności przez Everest Finanse S.A.
Zarząd spółki Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2022 r. spółka Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu (Sprzedający), będąca poręczycielem obligacji Emitenta zawarła umowę ramową przelewu wierzytelności na okres do dnia 31.05.2023 r. Na podstawie umowy ramowej Nabywca zobowiązuje się nabyć od Sprzedającego portfele Wierzytelności, których wartość nominalna wszystkich kwot pozostających do spłaty nie przekroczy łącznie 130,0 mln zł (słownie: sto trzydzieści milionów złotych). Umowa zawiera postanowienia powszechnie stosowane w tego typu umowach, w tym regulujące ewentualną korektę ceny związaną z rozliczeniem wpływów dotyczących pakietu wierzytelności w okresie od dnia wypowiedzenia poszczególnych umów pożyczek pieniężnych do dnia zawarcia danej umowy sekurytyzacji.
12.08.2022, 22:59
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
10/2022 Informacja finansowa poręczycieli obligacji serii R Emitenta za I kwartał 2022 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 17.2.2 Warunków Emisji Obligacji serii R Emitenta przekazuje w załączeniu następujące informacje finansowe za I kwartał 2022 r.
10.06.2022, 20:29
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
9/2022 Informacja finansowa Emitenta za I kwartał 2022 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 17.2.1 Warunków Emisji Obligacji serii R Emitenta przekazuje w załączeniu jednostkową informację finansową Emitenta za I kwartał 2022 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z weryfikacji tej informacji finansowej.
10.06.2022, 20:24
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 11/2022 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii R wg stanu na dzień 31.03.2022 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii R Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii R.
26.05.2022, 21:20
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 10/2022 Zawarcie umowy przelewu wierzytelności przez Everest Finanse S.A.
Zarząd spółki Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2022 r. spółka Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu (Sprzedający), będąca poręczycielem obligacji Emitenta zawarła umowę przelewu wierzytelności na podstawie, której Sprzedający zbył pakiet niezabezpieczonych, nieperformujących wierzytelności (NPL) o wartości nominalnej 76,9 mln zł na warunkach rynkowych. Umowa zawiera postanowienia powszechnie stosowane w tego typu umowach, w tym regulujące ewentualną korektę ceny związaną z rozliczeniem kosztów i wpływów dotyczących pakietu wierzytelności w okresie od dnia wyceny do dnia zawarcia umowy.
26.04.2022, 19:56
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 9/2022 Zmiana zabezpieczenia obligacji serii S
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent") niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 19 kwietnia 2022 r. informacji o dokonaniu dnia 12 kwietnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy - Rejestru Zastawów wpisu do Rejestru Zastawów, pod pozycją 2713593, zastawu na zbiorze o zmiennym składzie składającym się z wierzytelności aktualnych i przyszłych z tytułu pożyczek pieniężnych udzielanych przez Everest Finanse Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000541824) oraz Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000493474) osobom fizycznym, których wiek wynosi 19-25 lat, które nie zostały wypowiedziane przez Pożyczkodawcę ze względu na opóźnienia w spłacie ani nie zostały przekazane do windykacji prawnej w związku z brakiem terminowej spłaty, tytułem zabezpieczenia obligacji na okaziciela serii S Emitenta do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 26.625.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
19.04.2022, 22:47
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 8/2022 Zmiana zabezpieczenia obligacji serii R
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent") niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 19 kwietnia 2022 r. informacji o dokonaniu dnia 8 kwietnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy - Rejestru Zastawów wpisu do Rejestru Zastawów, pod pozycją 2713299, zastawu na zbiorze o zmiennym składzie składającym się z wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse Akcyjna ("Zastawca") z tytułu pożyczek pieniężnych udzielanych przez Zastawcę w ramach prowadzenia działalności gospodarczej (a uprzednio także przez Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000493474) w ramach przedsiębiorstwa zbytego na rzecz Zastawcy) osobom fizycznym, których wiek wynosi 26-28 lat (t.j. od dnia ukończenia 26 lat do dnia poprzedzającego ukończenie 29 lat), które nie zostały wypowiedziane przez Pożyczkodawcę ze względu na opóźnienia w spłacie ani nie zostały przekazane do windykacji prawnej w związku z brakiem terminowej spłaty, tytułem zabezpieczenia obligacji na okaziciela serii R Emitenta do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 18.000.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych).
19.04.2022, 22:37
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
5/2022 Informacja finansowa poręczycieli obligacji serii R Emitenta za IV kwartał 2021 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 17.2.2 Warunków Emisji Obligacji serii R Emitenta przekazuje w załączeniu następujące informacje finansowe za IV kwartał 2021 r.
15.03.2022, 19:08
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
4/2022 Informacja finansowa Emitenta za IV kwartał 2021 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 17.2.1 Warunków Emisji Obligacji serii R Emitenta przekazuje w załączeniu jednostkową informację finansową Emitenta za IV kwartał 2021 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z weryfikacji tej informacji finansowej.
15.03.2022, 19:05
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 7/2022 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii R wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii R Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii R.
24.02.2022, 22:30
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 6/2022 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii M wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii M Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii M.
24.02.2022, 22:18
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 5/2022 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii L wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii L Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii L.
24.02.2022, 22:09
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 4/2022 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii K wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii K Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii K.
24.02.2022, 21:56
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
3/2022 Zarząd Everest Capital sp. z o.o. (Emitent) informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji jednostkowej informacji finansowej za IV kwartał 2021 r.
Zarząd Everest Capital sp. z o.o. (Emitent) informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji jednostkowej informacji finansowej za IV kwartał 2021 r.
24.02.2022, 19:04
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 3/2022 Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie na żądanie Emitenta Obligacji serii K, L oraz M
Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. ("Emitent") niniejszym informuje oraz zawiadamia, iż w dniu 21 lutego 2022 r. ("Dzień Wcześniejszego Wykupu) na podstawie pkt. 14.1 Warunków Emisji Obligacji serii K, pkt. 14.1 Warunków Emisji Obligacji serii L oraz pkt. 15.1 Warunków Emisji Obligacji serii M postanowił o przeprowadzeniu w dniu 15 marca 2022 r. wcześniejszego wykupu.
21.02.2022, 17:17
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 2/2022 Zawarcie umowy przelewu wierzytelności przez Everest Finanse S.A.
Zarząd spółki Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) informuje, iż w dniu 15 lutego 2022 r. spółka Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu (Sprzedający), będąca poręczycielem obligacji Emitenta zawarła umowę przelewu wierzytelności na podstawie, której Sprzedający zbył pakiet niezabezpieczonych, nieperformujących wierzytelności (NPL) o wartości nominalnej 474,63 mln zł na warunkach rynkowych. Umowa zawiera postanowienia powszechnie stosowane w tego typu umowach, w tym regulujące ewentualną korektę ceny związaną z rozliczeniem kosztów i wpływów dotyczących pakietu wierzytelności w okresie od dnia wyceny do dnia zawarcia umowy.
15.02.2022, 16:01
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
2/2022 Zmiana warunków emisji obligacji serii R
Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”), informuje, że w związku z zawarciem przez Emitenta jednobrzmiących porozumień z każdym z obligatariuszy obligacji serii R doszło do zmiany warunków emisji obligacji serii R przyjętych Uchwałą nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 16 września 2020 r. w sprawie emisji obligacji serii R.
Warunki emisji obligacji serii R zostały zmienione w zakresie zabezpieczeń (pkt. 9) oraz wybranych wydarzeń stanowiących podstawę wcześniejszego wykupu obligacji (pkt 13).
Emitent w załączeniu przekazuje tekst zmienionych warunków emisji obligacji serii R.
14.02.2022, 21:06
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 1/2022 Ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii U
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent") niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym. informacji o dokonaniu dnia 25 stycznia 2022 r. przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy - Rejestru Zastawów wpisu do Rejestru Zastawów, pod pozycją 2706459, zastawu na zbiorze o zmiennym składzie składającym się z wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu ("Zastawca") z tytułu umów leasingu zwrotnego zawieranych przez Zastawcę jako finansującego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z osobami fizycznymi (korzystającymi), których wiek (ustalany każdorazowo na dzień oceny zawartości zbioru) wynosi 44-48 lat i 60-62 lata, tytułem zabezpieczenia obligacji na okaziciela serii U Emitenta do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 34.267.500,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).
02.02.2022, 14:00
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
1/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym informuje o wyznaczeniu następujących terminów publikacji raportów okresowych w 2022 r.
30.01.2022, 20:33
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
Powrót
Na co zwrócić uwagę przed skorzystaniem z oferty pożyczki?

Decyzja o zaciągnięciu pożyczki powinna być zawsze dobrze przemyślana. Przed podpisaniem umowy zastanów się, jaka kwota jest Tobie potrzebna oraz na jak wysokie raty Ciebie stać. Umowę, zanim podpiszesz, przeczytaj. 
Podpowiadamy, jak ominąć najczęstsze pułapki i czerpać maksymalne korzyści z wybranego instrumentu finansowego. Zacznijmy od regulacji prawnych.

 • Podstawy prawne umowy pożyczki
Regulacje dotyczące pożyczki zawartej pomiędzy konsumentem a instytucją finansową zawarte są w przepisach polskiego prawa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 993, z późn. zm.). Umowa pożyczki jest jednym z rodzajów umowy o kredyt konsumencki. Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje zasady zawierania umów o kredyt w rozumieniu przepisów prawa bankowego i umów o pożyczkę. Celem ustawy było wprowadzenie w polskim systemie prawnym reguł dotyczących funkcjonowania rynku finansowego, które zwiększyłyby ochronę osób fizycznych.
 
Ważne pojęcia związane z kredytem konsumenckim
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niepowiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.
 • Ocena zdolności kredytowej – polega na analizie zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie o kredyt konsumencki. Ocena zdolności kredytowej jest dokonywana przez kredytodawcę na podstawie ustalonych kryteriów. Uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej jest wymagane by uzyskać pożyczkę. Obowiązek badania zdolności kredytowej wynika z zasady odpowiedzialnego kredytowania i pożyczania środków pieniężnych, zawartej między innymi w dyrektywie 2008/48/WE. Kredytobiorca by dokonać oceny zdolności kredytowej może oprzeć się na informacjach uzyskanych od konsumenta, zażądać dokumentów np. zaświadczenia od pracodawcy, a także sprawdzić konsumenta w bazach informacji gospodarczej.
 • Całkowity koszt pożyczki, całkowity koszt kredytu – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o kredycie konsumenckim całkowity koszt kredytu to wszelkie koszty, jakie konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki. Inaczej mówiąc, całkowity koszt kredytu obejmuje wszystkie koszty (odsetkowe i pozaodsetkowe), jakie musisz ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu. Kwota ta powinna być wskazana w każdej umowie kredytowej i w formularzu informacyjnym dołączanym do umowy.
 • Całkowita kwota kredytu – zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt.
 • Całkowita kwota do zapłaty – to suma całkowitego kosztu kredytu/pożyczki i całkowitej kwoty kredytu/pożyczki. Jest to łączna kwota jaką należy zwrócić bankowi czy instytucji pożyczkowej, w formie rat przez cały okres trwania umowy.
 • Oprocentowanie - to wskaźnik, który wyraża w procentach koszt odsetek w skali roku. Jest naliczane w całym okresie trwania umowy od kapitału (czyli kwoty kredytu), jaki pozostaje po spłacie każdej kolejnej raty. W praktyce możemy mieć do czynienia z oprocentowaniem stałym i zmiennym. Maksymalna wysokość oprocentowania jest określona w prawie.
 • RRSO - czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania to ten element umowy, który często wprawia konsumentów w duże zakłopotanie. Należy wyjaśnić, że RRSO to nie jest prosta relacja, która wyraża w procentach stosunek pomiędzy kosztem kredytu a jego kwotą. Wzór obliczania RRSO jest dość skomplikowany i na jego ostateczną wysokość wpływa wiele czynników, w tym przede wszystkim okres kredytowania – im krótszy czas, na jaki zawieramy umowę, tym wyższe RRSO.

Kredytodawca - regulacje prawne

Do udzielania kredytów uprawnione są tylko instytucje bankowe, które stosują przy tym przepisy Prawa bankowego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Pożyczek natomiast udzielają także firmy z sektora pozabankowego. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi kredytów konsumenckich udzielają obok banków instytucje pożyczkowe prowadzące działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Minimalny kapitał zakładowy powinien wynosić 200 000 zł. Po nowelizacji w 2017 r. przepisów ustawy o kredycie konsumenckim instytucja pożyczkowa musi zostać wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Adres strony internetowej, gdzie prowadzony jest rejestr KNF to www.knf.gov.pl.

Obowiązki informacyjne kredytodawcy

Przepisy prawa dokładnie regulują obowiązki informacyjne nałożone na kredytodawcę po to, by zmniejszyć ryzyko podjęcia przez konsumenta błędnych decyzji dotyczących umowy. Z tego powodu szczególny nacisk został położony na etap przed zawarciem umowy kredytu.

 • Reprezentatywny przykład

Prawo wymaga by każda reklama kredytu, czy pożyczki, która zawiera ofertę wskazywała wybrane parametry kredytu/pożyczki. Jednak te instrumenty finansowe są złożone i ich składniki różnią się w zależności od wybranej przez klienta oferty. Dlatego wprowadzony został reprezentatywny przykład. Przy określaniu reprezentatywnego przykładu należy określić warunki umowy o kredyt konsumencki, na których kredytodawca lub pośrednik kredytowy spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu przez te umowy średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i częstotliwości występowania na rynku umów danego rodzaju.

 • O czym musisz zostać poinformowany przed umową pożyczki?

Przede wszystkim musisz otrzymać formularz informacyjny, który zawiera komplet danych dotyczących umowy. Możesz go otrzymać na trwały nośnik. Poza tym kredytodawca bądź pośrednik kredytowy zobowiązany jest  do udzielenia wszystkich wyjaśnień dotyczących zapisów umowy oraz szczegółów dotyczących oferty.

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umów pożyczek gotówkowych

Tych kilka wskazówek pomoże Ci uniknąć wielu problemów i przykrych niespodzianek w trakcie spłaty pożyczki. Niezależnie, czy podpisujesz umowę na pożyczkę online czy w oddziale, czy przy asyście doradcy u siebie w domu zwróć uwagę, na poniższe pułapki.
 • Pilnuj dat
  W umowie kredytu sprawdź zapis, jaki dzień uważa się za dzień spłaty raty. Ma to znaczenie, gdy raty spłacasz przelewem, a posiadasz konto bankowe w innym banku niż udzielający Ci pożyczki. Kilkudniowe różnice między pobraniem kwoty z Twojego rachunku a zaksięgowaniem jej na rachunku banku mogą spowodować niepotrzebne kłopoty.
 • Sprawdź nie tylko RRSO
  Nie porównuj oferty jedynie pod kątem Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. RRSO maleje wraz z okresem spłaty kredytu. Nie oznacza to jednak, że im dłużej będziesz spłacać raty, tym kredyt będzie tańszy. Jest dokładnie na odwrót. Im dłuższy jest okres kredytowania, tym więcej odsetek zapłacisz do banku. To prawda, że RRSO pokazuje koszt kredytu, ale w ujęciu rocznym, przez co kredyty zawierane na krótszy okres np. na 1 lub 3 miesiące, mają z reguły wysokie RRSO (sięgające nawet kilkuset procent), choć niekoniecznie wiąże się to z wysokimi kosztami kredytu. Porównując różne oferty kredytu warto zwracać uwagę na RRSO, ale trzeba pamiętać, że porównywane kredyty powinny mieć takie same parametry, tj. ten sam okres kredytowania, taki sam model i częstotliwość spłat rat. Aby RRSO było miarodajnym wskaźnikiem, oferty muszą mieć podobne założenia tj. częstotliwość spłaty, rodzaj rat oraz okres spłaty zobowiązania.
 • Nie daj się złapać na promocje
  Uważaj na banki i firmy, które oferują pożyczki na promocyjnych warunkach lub oferty limitowane. Wiąże się to zazwyczaj ze skorzystaniem z dodatkowych usług jak konto bankowe, karta kredytowa czy ubezpieczenie. Przed podpisaniem takiej umowy należy sprawdzić, czy koszty związane z dodatkowymi usługami nie przekraczają wartości oferty. Może się okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie korzystanie z oferty bez promocji. Pożyczka gotówkowa z zerowym oprocentowaniem lub niskim RRSO to może być również chwyt marketingowy. Po dokładniejszej analizie okazuje się, że obciążona jest ona wysoką opłatą przygotowawczą i innymi ukrytymi kosztami, bądź zobowiązaniami. Sama adnotacja „oprocentowanie 0%” lub niskie RRSO nie jest miarodajna. Liczy się wysokość rat i ich ilość.
 • Podaj prawidłowe dane kontaktowe i dbaj by były aktualne
  Upewnij się, że we wniosku o pożyczkę składanym online lub na infolinii podałeś prawidłowe dane. W przypadku Bocian Pożyczki istotny jest numer telefonu, pod którym możemy się z Tobą skontaktować i adres zamieszkania. Jeżeli Twoje dane się zmieniły zadzwoń na 600 100 100 by je zaktualizować. Zapisy umowy pożyczki nakładają obowiązek aktualizowania danych na klienta.
 • Możliwość odstąpienie od umowy pożyczki
  Na gruncie przepisów prawa polskiego, konsument ma możliwość odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki lub umowy pożyczki na podstawie zapisów ustawy o kredycie konsumenckim. „Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy”. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zobowiązany niezwłocznie do zwrotu otrzymanej kwoty. Prawo mówi, że zwrot powinien nastąpić niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni. Ale co ważne – bank lub firma pożyczkowa może naliczyć odsetki za okres, w którym dysponowałeś pożyczonymi środkami, warto więc zwrócić pożyczoną kwotę jak najszybciej. Na kredytodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia konsumentowi aktualnego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy w momencie jej zawarcia. W Bocian Pożyczki formularz odstąpienia od umowy znajduje się na końcu dokumentu umowy pożyczki.
Opóźnienie, zwłoka w spłacie kredytu

Opóźnienia w spłacie rat kredytu mogą wynikać z róznych powodów. Bardzo ważne jest by ich unikać, bo mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Pierwsze z nich to naliczenie karnych odsetek. Warto mieć świadomość, ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie. Wartość ta zależy od wysokości stopy referencyjnej NBP. Od 7 kwietnia 2022 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi maksymalnie 20%.

Przedterminowa spłata

Zgodnie z art. 48 ustawy o kredycie konsumenckim, konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Kredytodawca nie może uzależnić zgody na wcześniejszą spłatę pożyczki od braku informacji od konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem. Ustawodawca zagwarantował konsumentowi bezwzględne prawo do przedterminowej spłaty kredytu w całości lub w części.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 1000 zł na 35 tygodni:
Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 1000 zł, umowa zawierana na 35 tygodni: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 86,28%, całkowita kwota kredytu 1000 zł, całkowita kwota do zapłaty 1230,60 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 230,60 zł (w tym: prowizja 70,50 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 35 zł, odsetki 65,10 zł), pierwsza rata tygodniowa 35,16 zł, kolejne raty tygodniowe po 35,16 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.
 
Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 1500 zł na 44 tygodnie:
Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 1500 zł, umowa zawierana na 44 tygodnie: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 76,29%, całkowita kwota kredytu 1500 zł, całkowita kwota do zapłaty 1897,70 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 397,70 zł (w tym: prowizja 171,00 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 44 zł, odsetki 122,70 zł), pierwsza rata tygodniowa 43,11 zł, kolejne raty tygodniowe po 43,13 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.
 
Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 2000 zł na 44 tygodnie:
Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 2000 zł, umowa zawierana na 44 tygodnie: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 86,44%, całkowita kwota kredytu 2000 zł, całkowita kwota do zapłaty 2462,20 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 462,20 zł (w tym: prowizja 237,00 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 44 zł, odsetki 130,20 zł), pierwsza rata tygodniowa 70,30 zł, kolejne raty tygodniowe po 70,35 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.

Minimalne RRSO dla pożyczek oferowanych przez Bocian Pożyczki wynosi 76,25%, maksymalne RRSO wynosi 86,62%.
Minimalny okres umowy wynosi 35 tygodni, maksymalny okres umowy wynosi 44 tygodnie.