Podstawowe wartości, którymi się kierujemy:

1. Uczciwość – działamy uczciwie i rozważnie z poszanowaniem słusznego interesu Klientów i dobra rynku finansowego oraz nie nadużywamy swojej dominującej pozycji wynikającej z przewagi zasobów, w tym kwalifikacji lub kompetencji osób działających w naszym imieniu.

2. Staranność i kompetencje – prowadzimy działalność rzetelnie i z należytą starannością, dbając o to, by osoby działające w naszym imieniu miały odpowiednie kompetencje zawodowe i przyjmowały postawę etyczną.

3. Godność i zaufanie – postępujemy w sposób budzący zaufanie oraz zapewniający poszanowanie godności Klientów i Kontrahentów, dbając o przejrzystość swoich działań.

4. Zasoby i procedury – dysponujemy zasobami oraz procedurami niezbędnymi do sprawnego wykonywania i monitorowania prowadzonej działalności i wykorzystujemy je w dobrej wierze.

5. Relacje wewnętrzne – dbamy o kształtowanie właściwych relacji ze swoimi Pracownikami i Współpracownikami w duchu wzajemnego poszanowania i odpowiedzialności, zapewniając odpowiednie warunki wykonywania czynności przez Pracowników oraz osoby działające w naszym imieniu.

6. Zapobieganie konfliktom interesów – dążymy do unikania konfliktów interesów, które mogłyby spowodować naruszenie słusznego interesu Klientów, a jeżeli pomimo zachowania należytej staranności konflikt taki zaistniał – dążymy do jego rozwiązania w sposób zapewniający uczciwe i rzetelne traktowanie Klientów.

7. Informacje od Klientów – dążymy do jak najlepszego poznania potrzeb naszych Klientów, w takim zakresie, w jakim może to być przydatne do dostosowania naszej oferty, zakresu lub poziomu świadczonych usług do sytuacji Klientów.

8. Ochrona informacji o Klientach – chronimy informacje o Klientach i dbamy o to, by informacje te były wykorzystywane zgodnie z prawem.

9. Informacja dla Klientów – zapewniamy Klientowi jasną i rzetelną informację o oferowanych produktach i usługach oraz o związanych z nimi kosztach, ryzyku i możliwych do osiągnięcia korzyściach, ułatwiając Klientowi dokonanie właściwego wyboru.

10. Profilowanie usług – stosujemy wobec Klientów jednolite, merytorycznie uzasadnione kryteria, które mogą różnicować naszą ofertę, zakres lub poziom świadczonych usług w zależności od sytuacji Klienta lub profilu grupy Klientów, co nie wyklucza możliwości indywidualnego negocjowania warunków umów.

11. Rzetelna reklama – prowadząc działalność reklamową kierujemy się zasadami uczciwej konkurencji oraz dbamy o to, by przekazywane informacje były rzetelne i nie wprowadzały w błąd, w szczególności w zakresie ryzyka związanego z możliwymi do osiągnięcia korzyściami.

12. Reklamacje Klientów – starannie, rzetelnie i terminowo rozpatrujemy reklamacje Klientów, korzystając w miarę potrzeby z mediacyjnych i polubownych form rozstrzygania sporów.

13. Stosunki wzajemne i uczciwa konkurencja – we wzajemnych stosunkach kierujemy się dobrymi obyczajami kupieckimi, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji.

14. Rozstrzyganie sporów wzajemnych – dążymy do rozwiązywania wzajemnych sporów, korzystając w miarę możliwości z mediacyjnych i polubownych form ich rozstrzygania.

15. Działania dla rozwoju rynku – nie naruszając własnych interesów oraz zachowując tajemnicę zawodową i tajemnicę handlową, współdziałamy w promowaniu dobrych praktyk rynkowych i ładu korporacyjnego oraz w miarę możliwości w eliminowaniu z praktyki gospodarczej zjawisk utrudniających rozwój rynku finansowego, w szczególności działań nieuczciwych, nierzetelnych lub niezgodnych z zasadami określonymi w Zasadach Dobrych Praktyk.

16. Stosowanie Zasad – dbamy o to, by wszyscy nasi Pracownicy oraz inne osoby występujące w naszym imieniu zapoznały się z dokumentem Zasady Dobrych Praktyk i stosowały się do tych zasad, a także udostępniamy swoim Klientom i Kontrahentom do wglądu pełną treść Zasad Dobrych Praktyk.

 
 

Jesteśmy członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, czyli Związku Pracodawców którzy promują profesjonalizm, wzajemny szacunek  i poszanowanie  zasad  etycznych w  relacjach  z  klientami i kontrahentami.

Informacje szczegółowe o Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce dostępne są pod adresem: www.zpf.pl

Standardy naszej pracy opieramy na źródłowym dokumencie zwanym: Zasadami Dobrych Praktyk ZPF stanowiącym zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych  i  zgodnych  z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  prawem przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające w sposób profesjonalny na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Poniższej prezentujemy Certyfikaty Audytów Etycznych potwierdzające, że przeszliśmy je z wynikiem pozytywnym i  Komisja Etyki działająca przy ZPF po przeprowadzonych audytach potwierdziła, że w pełni stosujemy Zasady Dobrych Praktyk.


Certyfikat Audytu Etycznego 2021

Certyfikat Audytu Etycznego 2020

Certyfikat Audytu Etycznego 2019

Certyfikat Audytu Etycznego 2018

Certyfikat Audytu Etycznego 2017

Certyfikat Audytu Etycznego 2016

Certyfikat Audytu Etycznego 2015 


Będąc Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy nasz klient może zgłosić swoją skargę lub zażalenie do Komisji Etyki ZPF lub Rzecznika Etyki ZPF.

Wniosek o wszczęcie postępowania (skarga) może być złożony:

 • w formie listownej na adres biura ZPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk,
 • za pośrednictwem faxu, na numer: (58) 302-92-64,
 • w formie wiadomości e-mail, na adres etyka@zpf.pl.
 •  

  Szczegółowy opis trybu i zasad składania do Komisji Etyki ZPF lub Rzecznika Etyki ZPF skargi na możliwość naruszenia ZDP przez Członka ZPF znajduje się tutaj.​

    
  Na co zwrócić uwagę przed skorzystaniem z oferty pożyczki?

  Decyzja o zaciągnięciu pożyczki powinna być zawsze dobrze przemyślana. Przed podpisaniem umowy zastanów się, jaka kwota jest Tobie potrzebna oraz na jak wysokie raty Ciebie stać. Umowę, zanim podpiszesz, przeczytaj. 
  Podpowiadamy, jak ominąć najczęstsze pułapki i czerpać maksymalne korzyści z wybranego instrumentu finansowego. Zacznijmy od regulacji prawnych.

  • Podstawy prawne umowy pożyczki
  Regulacje dotyczące pożyczki zawartej pomiędzy konsumentem a instytucją finansową zawarte są w przepisach polskiego prawa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 993, z późn. zm.). Umowa pożyczki jest jednym z rodzajów umowy o kredyt konsumencki. Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje zasady zawierania umów o kredyt w rozumieniu przepisów prawa bankowego i umów o pożyczkę. Celem ustawy było wprowadzenie w polskim systemie prawnym reguł dotyczących funkcjonowania rynku finansowego, które zwiększyłyby ochronę osób fizycznych.
   
  Ważne pojęcia związane z kredytem konsumenckim
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niepowiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.
  • Ocena zdolności kredytowej – polega na analizie zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie o kredyt konsumencki. Ocena zdolności kredytowej jest dokonywana przez kredytodawcę na podstawie ustalonych kryteriów. Uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej jest wymagane by uzyskać pożyczkę. Obowiązek badania zdolności kredytowej wynika z zasady odpowiedzialnego kredytowania i pożyczania środków pieniężnych, zawartej między innymi w dyrektywie 2008/48/WE. Kredytobiorca by dokonać oceny zdolności kredytowej może oprzeć się na informacjach uzyskanych od konsumenta, zażądać dokumentów np. zaświadczenia od pracodawcy, a także sprawdzić konsumenta w bazach informacji gospodarczej.
  • Całkowity koszt pożyczki, całkowity koszt kredytu – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o kredycie konsumenckim całkowity koszt kredytu to wszelkie koszty, jakie konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki. Inaczej mówiąc, całkowity koszt kredytu obejmuje wszystkie koszty (odsetkowe i pozaodsetkowe), jakie musisz ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu. Kwota ta powinna być wskazana w każdej umowie kredytowej i w formularzu informacyjnym dołączanym do umowy.
  • Całkowita kwota kredytu – zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt.
  • Całkowita kwota do zapłaty – to suma całkowitego kosztu kredytu/pożyczki i całkowitej kwoty kredytu/pożyczki. Jest to łączna kwota jaką należy zwrócić bankowi czy instytucji pożyczkowej, w formie rat przez cały okres trwania umowy.
  • Oprocentowanie - to wskaźnik, który wyraża w procentach koszt odsetek w skali roku. Jest naliczane w całym okresie trwania umowy od kapitału (czyli kwoty kredytu), jaki pozostaje po spłacie każdej kolejnej raty. W praktyce możemy mieć do czynienia z oprocentowaniem stałym i zmiennym. Maksymalna wysokość oprocentowania jest określona w prawie.
  • RRSO - czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania to ten element umowy, który często wprawia konsumentów w duże zakłopotanie. Należy wyjaśnić, że RRSO to nie jest prosta relacja, która wyraża w procentach stosunek pomiędzy kosztem kredytu a jego kwotą. Wzór obliczania RRSO jest dość skomplikowany i na jego ostateczną wysokość wpływa wiele czynników, w tym przede wszystkim okres kredytowania – im krótszy czas, na jaki zawieramy umowę, tym wyższe RRSO.

  Kredytodawca - regulacje prawne

  Do udzielania kredytów uprawnione są tylko instytucje bankowe, które stosują przy tym przepisy Prawa bankowego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Pożyczek natomiast udzielają także firmy z sektora pozabankowego. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi kredytów konsumenckich udzielają obok banków instytucje pożyczkowe prowadzące działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Minimalny kapitał zakładowy powinien wynosić 200 000 zł. Po nowelizacji w 2017 r. przepisów ustawy o kredycie konsumenckim instytucja pożyczkowa musi zostać wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Adres strony internetowej, gdzie prowadzony jest rejestr KNF to www.knf.gov.pl.

  Obowiązki informacyjne kredytodawcy

  Przepisy prawa dokładnie regulują obowiązki informacyjne nałożone na kredytodawcę po to, by zmniejszyć ryzyko podjęcia przez konsumenta błędnych decyzji dotyczących umowy. Z tego powodu szczególny nacisk został położony na etap przed zawarciem umowy kredytu.

  • Reprezentatywny przykład

  Prawo wymaga by każda reklama kredytu, czy pożyczki, która zawiera ofertę wskazywała wybrane parametry kredytu/pożyczki. Jednak te instrumenty finansowe są złożone i ich składniki różnią się w zależności od wybranej przez klienta oferty. Dlatego wprowadzony został reprezentatywny przykład. Przy określaniu reprezentatywnego przykładu należy określić warunki umowy o kredyt konsumencki, na których kredytodawca lub pośrednik kredytowy spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu przez te umowy średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i częstotliwości występowania na rynku umów danego rodzaju.

  • O czym musisz zostać poinformowany przed umową pożyczki?

  Przede wszystkim musisz otrzymać formularz informacyjny, który zawiera komplet danych dotyczących umowy. Możesz go otrzymać na trwały nośnik. Poza tym kredytodawca bądź pośrednik kredytowy zobowiązany jest  do udzielenia wszystkich wyjaśnień dotyczących zapisów umowy oraz szczegółów dotyczących oferty.

  Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umów pożyczek gotówkowych

  Tych kilka wskazówek pomoże Ci uniknąć wielu problemów i przykrych niespodzianek w trakcie spłaty pożyczki. Niezależnie, czy podpisujesz umowę na pożyczkę online czy w oddziale, czy przy asyście doradcy u siebie w domu zwróć uwagę, na poniższe pułapki.
  • Pilnuj dat
   W umowie kredytu sprawdź zapis, jaki dzień uważa się za dzień spłaty raty. Ma to znaczenie, gdy raty spłacasz przelewem, a posiadasz konto bankowe w innym banku niż udzielający Ci pożyczki. Kilkudniowe różnice między pobraniem kwoty z Twojego rachunku a zaksięgowaniem jej na rachunku banku mogą spowodować niepotrzebne kłopoty.
  • Sprawdź nie tylko RRSO
   Nie porównuj oferty jedynie pod kątem Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. RRSO maleje wraz z okresem spłaty kredytu. Nie oznacza to jednak, że im dłużej będziesz spłacać raty, tym kredyt będzie tańszy. Jest dokładnie na odwrót. Im dłuższy jest okres kredytowania, tym więcej odsetek zapłacisz do banku. To prawda, że RRSO pokazuje koszt kredytu, ale w ujęciu rocznym, przez co kredyty zawierane na krótszy okres np. na 1 lub 3 miesiące, mają z reguły wysokie RRSO (sięgające nawet kilkuset procent), choć niekoniecznie wiąże się to z wysokimi kosztami kredytu. Porównując różne oferty kredytu warto zwracać uwagę na RRSO, ale trzeba pamiętać, że porównywane kredyty powinny mieć takie same parametry, tj. ten sam okres kredytowania, taki sam model i częstotliwość spłat rat. Aby RRSO było miarodajnym wskaźnikiem, oferty muszą mieć podobne założenia tj. częstotliwość spłaty, rodzaj rat oraz okres spłaty zobowiązania.
  • Nie daj się złapać na promocje
   Uważaj na banki i firmy, które oferują pożyczki na promocyjnych warunkach lub oferty limitowane. Wiąże się to zazwyczaj ze skorzystaniem z dodatkowych usług jak konto bankowe, karta kredytowa czy ubezpieczenie. Przed podpisaniem takiej umowy należy sprawdzić, czy koszty związane z dodatkowymi usługami nie przekraczają wartości oferty. Może się okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie korzystanie z oferty bez promocji. Pożyczka gotówkowa z zerowym oprocentowaniem lub niskim RRSO to może być również chwyt marketingowy. Po dokładniejszej analizie okazuje się, że obciążona jest ona wysoką opłatą przygotowawczą i innymi ukrytymi kosztami, bądź zobowiązaniami. Sama adnotacja „oprocentowanie 0%” lub niskie RRSO nie jest miarodajna. Liczy się wysokość rat i ich ilość.
  • Podaj prawidłowe dane kontaktowe i dbaj by były aktualne
   Upewnij się, że we wniosku o pożyczkę składanym online lub na infolinii podałeś prawidłowe dane. W przypadku Bocian Pożyczki istotny jest numer telefonu, pod którym możemy się z Tobą skontaktować i adres zamieszkania. Jeżeli Twoje dane się zmieniły zadzwoń na 600 100 100 by je zaktualizować. Zapisy umowy pożyczki nakładają obowiązek aktualizowania danych na klienta.
  • Możliwość odstąpienie od umowy pożyczki
   Na gruncie przepisów prawa polskiego, konsument ma możliwość odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki lub umowy pożyczki na podstawie zapisów ustawy o kredycie konsumenckim. „Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy”. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zobowiązany niezwłocznie do zwrotu otrzymanej kwoty. Prawo mówi, że zwrot powinien nastąpić niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni. Ale co ważne – bank lub firma pożyczkowa może naliczyć odsetki za okres, w którym dysponowałeś pożyczonymi środkami, warto więc zwrócić pożyczoną kwotę jak najszybciej. Na kredytodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia konsumentowi aktualnego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy w momencie jej zawarcia. W Bocian Pożyczki formularz odstąpienia od umowy znajduje się na końcu dokumentu umowy pożyczki.
  Opóźnienie, zwłoka w spłacie kredytu

  Opóźnienia w spłacie rat kredytu mogą wynikać z róznych powodów. Bardzo ważne jest by ich unikać, bo mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Pierwsze z nich to naliczenie karnych odsetek. Warto mieć świadomość, ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie. Wartość ta zależy od wysokości stopy referencyjnej NBP. Od 7 kwietnia 2022 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi maksymalnie 20%.

  Przedterminowa spłata

  Zgodnie z art. 48 ustawy o kredycie konsumenckim, konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Kredytodawca nie może uzależnić zgody na wcześniejszą spłatę pożyczki od braku informacji od konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem. Ustawodawca zagwarantował konsumentowi bezwzględne prawo do przedterminowej spłaty kredytu w całości lub w części.

  Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 1000 zł na 35 tygodni:
  Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 1000 zł, umowa zawierana na 35 tygodni: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 86,28%, całkowita kwota kredytu 1000 zł, całkowita kwota do zapłaty 1230,60 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 230,60 zł (w tym: prowizja 70,50 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 35 zł, odsetki 65,10 zł), pierwsza rata tygodniowa 35,16 zł, kolejne raty tygodniowe po 35,16 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 14.11.2023.
   
  Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 1500 zł na 44 tygodnie:
  Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 1500 zł, umowa zawierana na 44 tygodnie: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 76,31%, całkowita kwota kredytu 1500 zł, całkowita kwota do zapłaty 1897,69 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 397,70 zł (w tym: prowizja 171,00 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 44 zł, odsetki 122,70 zł), pierwsza rata tygodniowa 43,11 zł, kolejne raty tygodniowe po 43,13 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 14.11.2023.
   
  Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 2200 zł na 44 tygodnie:
  Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 2200 zł, umowa zawierana na 44 tygodnie: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 76,29%, całkowita kwota kredytu 2200 zł, całkowita kwota do zapłaty 2783,15 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 583,15 zł (w tym: prowizja 299,20 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 44 zł, odsetki 179,95 zł), pierwsza rata tygodniowa 63,40 zł, kolejne raty tygodniowe po 63,25 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 14.11.2023.

  Minimalne RRSO dla pożyczek oferowanych przez Bocian Pożyczki wynosi 76,25%, maksymalne RRSO wynosi 86,70%.
  Minimalny okres umowy wynosi 35 tygodni, maksymalny okres umowy wynosi 44 tygodnie.