Raporty Bieżące za rok 2015

22/2015 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E wg stanu na dzień 30.09.2015 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii E Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii E:
Według stanu na dzień 30.09.2015 r. wartość Zbioru Wierzytelności wynosiła: 36 963 405,13 zł, co oznacza iż wartość Zbioru Wierzytelności stanowi co najmniej 150% wartości emisji obligacji serii E.
Wycena Zbioru Wierzytelności wg stanu na dzień 30.09.2015 r. została przeprowadzona przez CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
27.11.2015, 04:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
20/2015 Sprawozdanie finansowe spółki Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. za III kwartał 2015 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta przekazuje jednostkowe sprawozdanie spółki Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu („Poręczyciel 1”) za III kwartał 2015 r.
Emitent niniejszym informuje również, że wartości współczynnika obliczanego dla Poręczyciela 1 zgodnie z zapisami pkt 17.20.1 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta wynosiła na dzień 30 września 2015 roku 0,96.
27.11.2015, 04:21
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
19/2015 Sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2015 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2015 r.
27.11.2015, 06:17
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
21/2015 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii D wg stanu na dzień 30.09.2015 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii D Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii D:
Według stanu na dzień 30.09.2015 r. wartość Zbioru Wierzytelności wynosiła: 52 533 390,74 zł, co oznacza iż wartość Zbioru Wierzytelności stanowi co najmniej 150% wartości emisji obligacji serii D.
Wycena Zbioru Wierzytelności wg stanu na dzień 30.09.2015 r. została przeprowadzona przez CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
27.11.2015, 06:17
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
18/2015 Zmiana terminu publikacji sprawozdania finansowego za III kwartały 2015 roku
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym informuje, że zmianie ulega termin publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego za III kwartały 2015 r. Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 6/2015, opublikowanym w dniu 8 września 2015 r., pierwotny termin publikacji ww. raportu przypadał na dzień 14 grudnia 2015 r. W wyniku zmiany, nowy termin publikacji ww. sprawozdania zostaje ustalony na dzień 27 listopada 2015 roku.
25.11.2015, 06:17
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
17/2015 Emisja obligacji serii H
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym informuje o przydziale w dniu 20 listopada 2015 r. 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) („Obligacje”). Termin wykupu Obligacji przypada na 20 maja 2019 r.
Obligacje zostaną zabezpieczone m.in. zastawem rejestrowym do kwoty najwyższej 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (dalej Everest Finanse) z tytułu pożyczek gotówkowych udzielanych przez Everest Finanse w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz poręczeniami: Everest Finanse, Everest Finanse S.A.
Celem emisji Obligacji jest udzielenie pożyczki Everest Finanse. Emisja Obligacji została przeprowadzona w związku z dalszym wzrostem popytu na produkty Everest Finanse. W związku z powyższym Grupa Everest Finanse zdecydowała się zabezpieczyć wzmożone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy poprzez emisję Obligacji.
23.11.2015, 06:17
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
16/2015 Ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii F
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 2 listopada 2015 roku informacji o dokonaniu w dniu 21 października 2015 roku przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisu do Rejestru Zastawów pod pozycją 2468168 zbioru wierzytelności pieniężnych o zmiennym składzie aktualnych i przyszłych przysługujących Spółce z tytułu pożyczek gotówkowych udzielanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osobom fizycznym, których wiek (ustalany każdorazowo na dzień oceny zawartości zbioru) wynosi od 49 do 50 lat, tytułem zabezpieczenia obligacji na okaziciela serii F.
02.11.2015, 06:17
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
15/2015 Wykreślenie Poręczyciela 1 z listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 22 października 2015 r. informacji o wykreśleniu spółki Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. („Poręczyciel 1”, „Spółka”) z listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.
Powyższa informacja została uznana za znaczącą, ponieważ Spółka poręczyła za zobowiązania Emitenta z tytułu wszystkich wyemitowanych obligacji, a środki pozyskane z emisji obligacji zostały przekazane Spółce w formie pożyczek.
23.10.2015, 10:24
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
14/2015 Emisja obligacji serii G
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym informuje o przydziale w dniu 08 października 2015 r. 20.000 (słownie: dwudziestu tysięcy) obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) („Obligacje”). Termin wykupu Obligacji przypada na 08 kwietnia 2019 r.
09.10.2015, 06:17
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
13/2015 Ustanowienie zabezpieczenia uzupełniającego dla obligacji serii E
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu EBI nr 10/2015 opublikowanego w dniu 28 września 2015 roku, niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu 8 października 2015 roku informacji o wpisaniu w dniu 1 października 2015 roku przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy do rejestru zastawów pod pozycją 2465443 zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności pieniężnych o zmiennym składzie składającym się z wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. z tytułu pożyczek gotówkowych udzielanych przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osobom fizycznym, których wiek (ustalany każdorazowo na dzień oceny zawartości Zbioru) wynosi od 46 do 48 lat. Administratorem zabezpieczenia uzupełniającego jest Administrator Zastawu wskazany w Warunkach Emisji obligacji serii E.
08.10.2015, 06:17
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
10/2015 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E wg stanu na dzień 30.06.2015 r. oraz informacja o ustanowieniu dodatkowego zabezpieczenia
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii E Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Emitent”) podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii E (dalej „ Obligacje”):
Według stanu na dzień 30.06.2015 r. Wartość Zbioru Wierzytelności wynosiła: 20.633.853,22 zł, co oznacza iż wartość Zbioru Wierzytelności stanowiła mniej niż 150% wartości emisji obligacji serii E.
28.09.2015, 06:17
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
9/2015 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii D wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii D Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii D:
Według stanu na dzień 30.06.2015 r. Wartość Zbioru Wierzytelności wynosiła: 47.019.315,49 zł, co oznacza iż wartość Zbioru Wierzytelności stanowi co najmniej 150% wartości emisji obligacji serii D.
Wycena Zbioru Wierzytelności wg stanu na dzień 30.06.2015 r. została przeprowadzona przez CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
28.09.2015, 06:17
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
8/2015 Sprawozdanie finansowe Emitenta za II kwartał 2015 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D przekazuje jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta za II kwartał 2015 r.
11.09.2015, 06:17
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
6/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym informuje o wyznaczeniu następujących terminów publikacji raportów okresowych w 2015 roku:
• raport półroczny za pierwsze półrocze 2015 roku - w dniu 30.09.2015 r.

Dodatkowo zgodnie z par. 21 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitent będzie publikował jednostkowe sprawozdania kwartalne w następujących terminach:
• jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2 kwartały 2015 roku - w dniu 11.09.2015 r.
• jednostkowe sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2015 roku - w dniu 14.12.2015 r.
08.09.2015, 06:17
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
7/2015 Emisja obligacji serii F oraz zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej od Everest Finanse
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym informuje o przydziale w dniu 7 września 2015 r. 5000 obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na 23 listopada 2018 r.
08.09.2015, 06:17
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
5/2015 Sprawozdanie finansowe spółki Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. za II kwartał 2015 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta przekazuje jednostkowe sprawozdanie spółki Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu („Poręczyciel 1”) za II kwartał 2015 r.
Emitent niniejszym informuje również, że wartości współczynnika obliczanego dla Poręczyciela 1 zgodnie z zapisami pkt 17.20.1 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta wynosiła na dzień 30 czerwca 2015 roku 1,09.
20.08.2015, 06:17
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
4/2015 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii D
Everest Capital sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”, „Spółka") niniejszym informuje, że:
• Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna podjął uchwałę nr 834/2015 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D Emitenta
• Zarząd BondSpot Spółka Akcyjna podjął uchwałę nr 160/O/15 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D Emitenta
Zarząd GPW oraz BondSpot postanowiły wyznaczyć 19 sierpnia 2015 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 30.000 (trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii D Emitenta o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych). Obligacje serii D będą notowane pod symbolem EVC0418.
18.08.2015, 06:17
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
3/2015 Wprowadzenie obligacji serii D do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
Everest Capital sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”, „Spółka") niniejszym informuje, że dnia 6 sierpnia 2015 roku:
• Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna podjął uchwałę nr 801/2015 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D Emitenta
• Zarząd BondSpot Spółka Akcyjna podjął uchwałę nr 152/15 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D Emitenta.
Zarząd GPW oraz BondSpot postanowiły wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 30.000 (trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii D Emitenta o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych).
06.08.2015, 06:17
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
1/2015 Uzyskanie dostępu do systemu EBI
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 lipca 2015 r. otrzymała informację, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Emitentowi w dniu 29 lipca 2015 r. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).
29.07.2015, 06:17
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
2/2015 Złożenie wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst obligacji serii D
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”, „Spółka") informuje, iż w dniu 8 lipca 2015 r., został złożony wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW S.A. oraz przez Bondspot S.A. na rynku Catalyst 30.000 sztuk obligacji na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1.000 zł każda i terminie wykupu przypadającym na 14 kwietnia 2018 r. (oznaczonych kodem ISIN: PLEVRCP00012).
29.07.2015, 06:17
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
Powrót
Na co zwrócić uwagę przed skorzystaniem z oferty pożyczki?

Decyzja o zaciągnięciu pożyczki powinna być zawsze dobrze przemyślana. Przed podpisaniem umowy zastanów się, jaka kwota jest Tobie potrzebna oraz na jak wysokie raty Ciebie stać. Umowę, zanim podpiszesz, przeczytaj. 
Podpowiadamy, jak ominąć najczęstsze pułapki i czerpać maksymalne korzyści z wybranego instrumentu finansowego. Zacznijmy od regulacji prawnych.

 • Podstawy prawne umowy pożyczki
Regulacje dotyczące pożyczki zawartej pomiędzy konsumentem a instytucją finansową zawarte są w przepisach polskiego prawa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 993, z późn. zm.). Umowa pożyczki jest jednym z rodzajów umowy o kredyt konsumencki. Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje zasady zawierania umów o kredyt w rozumieniu przepisów prawa bankowego i umów o pożyczkę. Celem ustawy było wprowadzenie w polskim systemie prawnym reguł dotyczących funkcjonowania rynku finansowego, które zwiększyłyby ochronę osób fizycznych.
 
Ważne pojęcia związane z kredytem konsumenckim
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niepowiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.
 • Ocena zdolności kredytowej – polega na analizie zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie o kredyt konsumencki. Ocena zdolności kredytowej jest dokonywana przez kredytodawcę na podstawie ustalonych kryteriów. Uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej jest wymagane by uzyskać pożyczkę. Obowiązek badania zdolności kredytowej wynika z zasady odpowiedzialnego kredytowania i pożyczania środków pieniężnych, zawartej między innymi w dyrektywie 2008/48/WE. Kredytobiorca by dokonać oceny zdolności kredytowej może oprzeć się na informacjach uzyskanych od konsumenta, zażądać dokumentów np. zaświadczenia od pracodawcy, a także sprawdzić konsumenta w bazach informacji gospodarczej.
 • Całkowity koszt pożyczki, całkowity koszt kredytu – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o kredycie konsumenckim całkowity koszt kredytu to wszelkie koszty, jakie konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki. Inaczej mówiąc, całkowity koszt kredytu obejmuje wszystkie koszty (odsetkowe i pozaodsetkowe), jakie musisz ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu. Kwota ta powinna być wskazana w każdej umowie kredytowej i w formularzu informacyjnym dołączanym do umowy.
 • Całkowita kwota kredytu – zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt.
 • Całkowita kwota do zapłaty – to suma całkowitego kosztu kredytu/pożyczki i całkowitej kwoty kredytu/pożyczki. Jest to łączna kwota jaką należy zwrócić bankowi czy instytucji pożyczkowej, w formie rat przez cały okres trwania umowy.
 • Oprocentowanie - to wskaźnik, który wyraża w procentach koszt odsetek w skali roku. Jest naliczane w całym okresie trwania umowy od kapitału (czyli kwoty kredytu), jaki pozostaje po spłacie każdej kolejnej raty. W praktyce możemy mieć do czynienia z oprocentowaniem stałym i zmiennym. Maksymalna wysokość oprocentowania jest określona w prawie.
 • RRSO - czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania to ten element umowy, który często wprawia konsumentów w duże zakłopotanie. Należy wyjaśnić, że RRSO to nie jest prosta relacja, która wyraża w procentach stosunek pomiędzy kosztem kredytu a jego kwotą. Wzór obliczania RRSO jest dość skomplikowany i na jego ostateczną wysokość wpływa wiele czynników, w tym przede wszystkim okres kredytowania – im krótszy czas, na jaki zawieramy umowę, tym wyższe RRSO.

Kredytodawca - regulacje prawne

Do udzielania kredytów uprawnione są tylko instytucje bankowe, które stosują przy tym przepisy Prawa bankowego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Pożyczek natomiast udzielają także firmy z sektora pozabankowego. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi kredytów konsumenckich udzielają obok banków instytucje pożyczkowe prowadzące działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Minimalny kapitał zakładowy powinien wynosić 200 000 zł. Po nowelizacji w 2017 r. przepisów ustawy o kredycie konsumenckim instytucja pożyczkowa musi zostać wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Adres strony internetowej, gdzie prowadzony jest rejestr KNF to www.knf.gov.pl.

Obowiązki informacyjne kredytodawcy

Przepisy prawa dokładnie regulują obowiązki informacyjne nałożone na kredytodawcę po to, by zmniejszyć ryzyko podjęcia przez konsumenta błędnych decyzji dotyczących umowy. Z tego powodu szczególny nacisk został położony na etap przed zawarciem umowy kredytu.

 • Reprezentatywny przykład

Prawo wymaga by każda reklama kredytu, czy pożyczki, która zawiera ofertę wskazywała wybrane parametry kredytu/pożyczki. Jednak te instrumenty finansowe są złożone i ich składniki różnią się w zależności od wybranej przez klienta oferty. Dlatego wprowadzony został reprezentatywny przykład. Przy określaniu reprezentatywnego przykładu należy określić warunki umowy o kredyt konsumencki, na których kredytodawca lub pośrednik kredytowy spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu przez te umowy średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i częstotliwości występowania na rynku umów danego rodzaju.

 • O czym musisz zostać poinformowany przed umową pożyczki?

Przede wszystkim musisz otrzymać formularz informacyjny, który zawiera komplet danych dotyczących umowy. Możesz go otrzymać na trwały nośnik. Poza tym kredytodawca bądź pośrednik kredytowy zobowiązany jest  do udzielenia wszystkich wyjaśnień dotyczących zapisów umowy oraz szczegółów dotyczących oferty.

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umów pożyczek gotówkowych

Tych kilka wskazówek pomoże Ci uniknąć wielu problemów i przykrych niespodzianek w trakcie spłaty pożyczki. Niezależnie, czy podpisujesz umowę na pożyczkę online czy w oddziale, czy przy asyście doradcy u siebie w domu zwróć uwagę, na poniższe pułapki.
 • Pilnuj dat
  W umowie kredytu sprawdź zapis, jaki dzień uważa się za dzień spłaty raty. Ma to znaczenie, gdy raty spłacasz przelewem, a posiadasz konto bankowe w innym banku niż udzielający Ci pożyczki. Kilkudniowe różnice między pobraniem kwoty z Twojego rachunku a zaksięgowaniem jej na rachunku banku mogą spowodować niepotrzebne kłopoty.
 • Sprawdź nie tylko RRSO
  Nie porównuj oferty jedynie pod kątem Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. RRSO maleje wraz z okresem spłaty kredytu. Nie oznacza to jednak, że im dłużej będziesz spłacać raty, tym kredyt będzie tańszy. Jest dokładnie na odwrót. Im dłuższy jest okres kredytowania, tym więcej odsetek zapłacisz do banku. To prawda, że RRSO pokazuje koszt kredytu, ale w ujęciu rocznym, przez co kredyty zawierane na krótszy okres np. na 1 lub 3 miesiące, mają z reguły wysokie RRSO (sięgające nawet kilkuset procent), choć niekoniecznie wiąże się to z wysokimi kosztami kredytu. Porównując różne oferty kredytu warto zwracać uwagę na RRSO, ale trzeba pamiętać, że porównywane kredyty powinny mieć takie same parametry, tj. ten sam okres kredytowania, taki sam model i częstotliwość spłat rat. Aby RRSO było miarodajnym wskaźnikiem, oferty muszą mieć podobne założenia tj. częstotliwość spłaty, rodzaj rat oraz okres spłaty zobowiązania.
 • Nie daj się złapać na promocje
  Uważaj na banki i firmy, które oferują pożyczki na promocyjnych warunkach lub oferty limitowane. Wiąże się to zazwyczaj ze skorzystaniem z dodatkowych usług jak konto bankowe, karta kredytowa czy ubezpieczenie. Przed podpisaniem takiej umowy należy sprawdzić, czy koszty związane z dodatkowymi usługami nie przekraczają wartości oferty. Może się okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie korzystanie z oferty bez promocji. Pożyczka gotówkowa z zerowym oprocentowaniem lub niskim RRSO to może być również chwyt marketingowy. Po dokładniejszej analizie okazuje się, że obciążona jest ona wysoką opłatą przygotowawczą i innymi ukrytymi kosztami, bądź zobowiązaniami. Sama adnotacja „oprocentowanie 0%” lub niskie RRSO nie jest miarodajna. Liczy się wysokość rat i ich ilość.
 • Podaj prawidłowe dane kontaktowe i dbaj by były aktualne
  Upewnij się, że we wniosku o pożyczkę składanym online lub na infolinii podałeś prawidłowe dane. W przypadku Bocian Pożyczki istotny jest numer telefonu, pod którym możemy się z Tobą skontaktować i adres zamieszkania. Jeżeli Twoje dane się zmieniły zadzwoń na 600 100 100 by je zaktualizować. Zapisy umowy pożyczki nakładają obowiązek aktualizowania danych na klienta.
 • Możliwość odstąpienie od umowy pożyczki
  Na gruncie przepisów prawa polskiego, konsument ma możliwość odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki lub umowy pożyczki na podstawie zapisów ustawy o kredycie konsumenckim. „Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy”. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zobowiązany niezwłocznie do zwrotu otrzymanej kwoty. Prawo mówi, że zwrot powinien nastąpić niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni. Ale co ważne – bank lub firma pożyczkowa może naliczyć odsetki za okres, w którym dysponowałeś pożyczonymi środkami, warto więc zwrócić pożyczoną kwotę jak najszybciej. Na kredytodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia konsumentowi aktualnego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy w momencie jej zawarcia. W Bocian Pożyczki formularz odstąpienia od umowy znajduje się na końcu dokumentu umowy pożyczki.
Opóźnienie, zwłoka w spłacie kredytu

Opóźnienia w spłacie rat kredytu mogą wynikać z róznych powodów. Bardzo ważne jest by ich unikać, bo mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Pierwsze z nich to naliczenie karnych odsetek. Warto mieć świadomość, ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie. Wartość ta zależy od wysokości stopy referencyjnej NBP. Od 7 kwietnia 2022 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi maksymalnie 20%.

Przedterminowa spłata

Zgodnie z art. 48 ustawy o kredycie konsumenckim, konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Kredytodawca nie może uzależnić zgody na wcześniejszą spłatę pożyczki od braku informacji od konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem. Ustawodawca zagwarantował konsumentowi bezwzględne prawo do przedterminowej spłaty kredytu w całości lub w części.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 1000 zł na 35 tygodni:
Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 1000 zł, umowa zawierana na 35 tygodni: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 86,28%, całkowita kwota kredytu 1000 zł, całkowita kwota do zapłaty 1230,60 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 230,60 zł (w tym: prowizja 70,50 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 35 zł, odsetki 65,10 zł), pierwsza rata tygodniowa 35,16 zł, kolejne raty tygodniowe po 35,16 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.
 
Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 1500 zł na 44 tygodnie:
Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 1500 zł, umowa zawierana na 44 tygodnie: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 76,29%, całkowita kwota kredytu 1500 zł, całkowita kwota do zapłaty 1897,70 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 397,70 zł (w tym: prowizja 171,00 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 44 zł, odsetki 122,70 zł), pierwsza rata tygodniowa 43,11 zł, kolejne raty tygodniowe po 43,13 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.
 
Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 2000 zł na 44 tygodnie:
Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 2000 zł, umowa zawierana na 44 tygodnie: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 86,44%, całkowita kwota kredytu 2000 zł, całkowita kwota do zapłaty 2462,20 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 462,20 zł (w tym: prowizja 237,00 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 44 zł, odsetki 130,20 zł), pierwsza rata tygodniowa 70,30 zł, kolejne raty tygodniowe po 70,35 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.

Minimalne RRSO dla pożyczek oferowanych przez Bocian Pożyczki wynosi 76,25%, maksymalne RRSO wynosi 86,62%.
Minimalny okres umowy wynosi 35 tygodni, maksymalny okres umowy wynosi 44 tygodnie.