REGULAMINY I DOKUMENTY

KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

Administrator danych i jego dane kontaktowe:
EVEREST FINANSE Spółka Akcyjna, ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań, zwana dalej „Everest Finanse S.A.”, z którą można skontaktować się pisemnie na adres podany powyżej, przez infolinię, e-mailem na adres: biuro@bocianpozyczki.pl, przez stronę www.bocianpozyczki.pl.

Inspektor ochrony danych w Everest Finanse S.A. i jego dane kontaktowe:
e-mail: rodo@bocianpozyczki.pl. Dodatkowe dane inspektora znajdują się na stronie www.bocianpozyczki.pl.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Everest Finanse S.A. będzie przetwarzać dane w celu:
- weryfikacji przez Everest Finanse S.A. Pani/Pana tożsamości poprzez ustalenie poprawności podanych przez Panią/Pana danych osobowych - podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A., jakim jest konieczność przeciwdziałania defraudacjom (art. 6 ust. 1f RODO) oraz zgoda na wystąpienie do CRIF sp. z o.o. (art. 6 ust. 1a RODO),
- oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania (na podstawie art. 22 ust. 2b RODO) przed zawarciem Umowy o kredyt konsumencki*– podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Everest Finanse S.A. (art. 6 ust. 1c RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych w oparciu o informacje o historii pożyczek oraz wynikach analiz statystycznych pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji** oraz zgoda na wystąpienie do biur informacji gospodarczej i do Biura Informacji Kredytowej S.A. (art. 6 ust. 1a RODO),
- zawarcia i wykonania Umowy o kredyt konsumencki* – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania tej Umowy (art. 6 ust. 1b RODO) oraz niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim (art. 6 ust. 1c RODO),
- zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Pakietu Usług Telemedycznych – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania tej Umowy (art. 6 ust. 1b RODO),
- reklamy produktów i usług (przekazania informacji czy też materiałów) Everest Finanse S.A. – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A., jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1f RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych w przyszłości (art. 6 ust. 1a RODO),
- windykacji - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A., jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO),
- rozpatrywania reklamacji - podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Everest Finanse S.A.  wynikającego z przepisów o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz o Rzeczniku Finansowym (art. 6 ust. 1c RODO),
- wypełnienia przez Everest Finanse S.A. obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Everest Finanse S.A.  wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1c RODO),
- podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom – podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A., jakim jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Everest Finanse S.A.  (art. 6 ust. 1f RODO) oraz zgoda na weryfikację zatrudnienia lub zarobków (art. 6 ust. 1a RODO),
- archiwalnym, statystycznym, przeprowadzania badań rynkowych oraz zachowań i preferencji klientów - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A., jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO),

Odbiorcy danych:
Everest Finanse S.A. może ujawniać dane osobom go reprezentującym – doradcom klienta, CRIF sp. z o. o. biurom informacji gospodarczej, Biuru Informacji Kredytowej S.A., Uczestnikom Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji**, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne, podmiotom wykonującym działalność leczniczą, podmiotom zajmującym się doradztwem transakcyjnym i gospodarczym, podmiotom świadczącym usługi bankowe, krajowym instytucjom płatniczym, podmiotom nabywającym wierzytelności, podmiotom zarządzającym wierzytelnościami, ubezpieczycielom, pośrednikom ubezpieczeniowym, ubezpieczającym, Stowarzyszeniu Klub Bociana, podmiotom świadczącym pomoc prawną.

Kategorie odnośnych danych i źródło ich pochodzenia:
Everest Finanse S.A. pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana podczas wnioskowania o zawarcie oraz zawierania i realizacji Umowy kredytu konsumenckiego* lub podczas zawierania i realizacji Umowy Sprzedaży Pakietu Usług Telemedycznych. W ramach oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego Everest Finanse S.A. może pozyskiwać z baz danych takich jak biura informacji gospodarczych, Biuro Informacji Kredytowej S.A., Uczestnicy Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji** za Pani/Pana zgodą dane takie jak: dane identyfikujące osobę, dane adresowe i teleadresowe, dane dotyczące zobowiązania.

Okres przechowywania danych:
Dane będą przechowywane przez okres 13 lat od momentu ich udostępnienia.
Everest Finanse S.A.  przestaje wcześniej przetwarzać dane w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a także gdy wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego w przyszłości.
Pani/Pana dane w postaci: drugiego imienia, daty wydania dowodu osobistego, adresu zamieszkania, adresu zameldowania oraz numeru telefonu nie będą przechowywane przezEverest Finanse S. A., jeżeli weryfikacja w CRIF sp. z o.o. wykaże, że podane przez Panią/Pana dane tj.: pierwsze imię, nazwisko, nr PESEL, seria, numer i data ważności dowodu osobistego są nieprawidłowe.
Dane stanowiące tajemnicę bankową, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, będą przechowywane przez okres 5 lat od wygaśnięcia Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej z Everest Finanse S.A. Umowy kredytu konsumenckiego*.

Ma Pani/Pan prawo:
- żądania od Everest Finanse S.A i Uczestników Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji** dostępu do podanych w związku z Umową o kredyt konsumencki* lub Umową Sprzedaży Pakietu Usług Telemedycznych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Everest Finanse S.A i Uczestników Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji** Pani/Pana danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy o kredyt konsumencki* lub Umowy Sprzedaży Pakietu Usług Telemedycznych lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A., w tym profilowania. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 
Prawo do cofnięcia zgody:
Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może być wycofana w dowolnej formie, w tym: pisemnie, przez infolinię, e-mailem na adres: odwolaniezgody@bocianpozyczki.pl, przez stronę www.bocianpozyczki.pl.

Wymogi podania danych:
Podanie danych w związku z zawieraną Umową o kredyt konsumencki* wymogiem weryfikacji Pani/Pana tożsamości poprzez ustalenie poprawności podanych przez Panią/Pana danych, jest wymogiem dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego a tym samym warunkiem zawarcia i wykonania tej Umowy. Podanie danych w związku z zawieraną Umową Sprzedaży Pakietu Usług Telemedycznych jest warunkiem zawarcia i wykonania tej Umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane – bez podania danych nie jest możliwe zawarcie Umowy o kredyt konsumencki* lub Umowy Sprzedaży Pakietu Usług Telemedycznych.
Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Przetwarzanie Pani/Pana danych podanych w celu zawarcia i wykonania Umowy o kredyt konsumencki* oraz na podstawie zgód na przetwarzanie danych w oparciu o informacje o historii pożyczek oraz wynikach analiz statystycznych pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji** oraz zgody na wystąpienie do biur informacji gospodarczej, Biura Informacji Kredytowej S.A. i CRIF sp. z o. o. stanowi profilowanie, w rozumieniu art. 22 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 2b RODO, polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (tj. bez wpływu człowieka) odnośnie oceny poprawności podanych przez Panią/Pana danych oraz zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego.
Wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie udzielenia Pani/Panu kredytu konsumenckiego. Oznacza to, że Pani/Pana wniosek o pożyczkę może zostać automatycznie odrzucony. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Everest Finanse S.A. (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka), wyrażenia własnego stanowiska i do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej w sposób zautomatyzowany decyzji.
Pani/Pana dane osobowe podane w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Pakietu Usług Telemedycznych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Everest Finanse S.A., w tym profilowaniu.
 
*Przez Umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 126, poz. 715 z późn. zm.).

** Lista Uczestników Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji, stających się administratorami Pani/Pana danych osobowych, wraz z danymi kontaktowymi Uczestników oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych: znajduje się na stronie internetowej: www.credit-check.pl.

RODOWWW 0 v03
 
Klauzula BIK
 

Wyrażenie przez Panią/Pana zgody, oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, Warszawa (dalej jako „BIK”):

1) w celu udostępnienia przez BIK do Everest Finanse Spółka Akcyjna, ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań (dalej „Firma”), w odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, i/lub

2) w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej umowy

Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK – obok Firmy – stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK:

Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK).

Dane kontaktowe: z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:

- oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda;

- statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców danych) produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów.

- w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
 
Kategorie przetwarzanych danych: BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

- dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo;

- dane adresowe i teleadresowe;

- dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.

Źródło pochodzenia danych: BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Firmy.

Okres przez który dane będą przetwarzane: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

- dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania lub po jego wygaśnięciu – w każdym przypadku w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;

- dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;

- dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń do momentu przedawnienia Pani/ Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych

Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody tj. bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

                                                                                                                                                                                                       RODOBIKWWW 0 v2


Potwierdzam, że zostały mi przekazane następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

Administrator danych i jego dane kontaktowe:

EVEREST FINANSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań, zwana dalej „Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k.”, z którą można skontaktować się pisemnie na adres podany powyżej oraz przez infolinię.

Inspektor ochrony danych w Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k. i jego dane kontaktowe:
Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k. adres: ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań. Dodatkowe dane inspektora znajdują się w sekretariacie biura pod adresem: ul. Sikorskiego 6, 63-100 Śrem.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k. będzie przetwarzać dane w celu:
- zawarcia i wykonania Umowy leasingu konsumenckiego zwrotnego – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania tej Umowy (art. 6 ust. 1b RODO),
- oceny zdolności finansowej, w tym w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania (na podstawie art. 22 ust. 2c RODO) przed zawarciem Umowy leasingu konsumenckiego zwrotnego – podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych w celu oceny zdolności finansowej (art. 6 ust. 1a RODO) oraz zgoda na zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie (art. 22 ust. 2c RODO),
- reklamy produktów i usług (przekazania informacji czy też materiałów) Everest Finanse Sp. z o.o.
Sp. k. – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k., jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1f RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych w przyszłości (art. 6 ust. 1a RODO),
- windykacji - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k., jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO),
- rozpatrywania reklamacji - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k., jakim jest konieczność ustosunkowanie się do zarzutów Korzystającego zgłoszonych w reklamacji (art. 6 ust. 1f RODO),
- podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom – podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k., jakim jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k. (art. 6 ust. 1f RODO),
- archiwalnym, statystycznym, przeprowadzania badań rynkowych oraz zachowań i preferencji Korzystających - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k., jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO),

Odbiorcy danych:
Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k. może ujawniać dane swoim pełnomocnikom, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne, podmiotom zajmującym się doradztwem transakcyjnym i gospodarczym, podmiotom świadczącym usługi bankowe, krajowym instytucjom płatniczym, podmiotom nabywającym wierzytelności, podmiotom zarządzającym wierzytelnościami, podmiotom świadczącym pomoc prawną.

Kategorie odnośnych danych i źródło ich pochodzenia:
Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k. pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana podczas wnioskowania o zawarcie oraz zawierania i realizacji Umowy leasingu konsumenckiego zwrotnego. Za Pani/Pana zgodą Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k. może pozyskiwać od Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu dane takie jak: dane zebrane w procesie wnioskowania o pożyczkę, zawarte w umowie o kredyt konsumencki, dotyczące wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, historii Pani/Pana pożyczek, wyników analiz statystycznych oraz wyników oceny ryzyka przeprowadzonych przez Everest Finanse S.A.

Okres przechowywania danych:
Dane będą przechowywane przez okres 9 lat od momentu ich udostępnienia. Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k. przestaje wcześniej przetwarzać dane w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a także gdy wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego w przyszłości.

Ma Pani/Pan prawo:
- żądania od Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k. dostępu do podanych w związku z Umową leasingu konsumenckiego zwrotnego danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k. Pani/Pana danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy leasingu konsumenckiego zwrotnego lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k., w tym profilowania. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Prawo do cofnięcia zgody:
Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może być wycofana pisemnie.

Wymogi podania danych:
Podanie danych w związku z zawieraną Umową leasingu konsumenckiego zwrotnego jest wymogiem dokonania oceny zdolności finansowej oraz warunkiem zawarcia i wykonania tej Umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane – bez podania danych nie jest możliwe zawarcie Umowy leasingu konsumenckiego zwrotnego. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Przetwarzanie Pani/Pana danych podanych w celu zawarcia i wykonania Umowy leasingu konsumenckiego zwrotnego oraz na podstawie zgód na przetwarzanie danych, w oparciu o m.in. informacje o historii pożyczek oraz wynikach analiz statystycznych pozyskane ze zbiorów danych Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu, stanowi profilowanie, w rozumieniu art. 22 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 2c RODO, polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (tj. bez wpływu człowieka) odnośnie Pani/Pana zdolności finansowej. Wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia z Panią/Panem Umowy leasingu konsumenckiego zwrotnego. Oznacza to, że Pani/Pana wniosek o leasing może zostać automatycznie odrzucony. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k. (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka), wyrażenia własnego stanowiska i do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej w sposób zautomatyzowany decyzji.

RODOLKWWW 0 v01
 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności Everest Finanse Spółka Akcyjna

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą witrynę internetową oraz do zapewnienia poufności danych w każdym momencie korzystania ze strony na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwanym dalej „RODO” oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Ochrona danych jest dla nas priorytetem, dlatego zapewniamy, aby dane te były:

- przetwarzane zgodnie z prawem,

- zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,

- nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,

- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dodatkowo Twoje dane przechowujemy na zabezpieczonych serwerach. Wykorzystujemy najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych, jakie są w tej chwili dostępne. Dane te są zapisane na specjalnym serwerze chronionym zaporą sieciową, która zwiększa bezpieczeństwo przechowywania danych. Dostęp do serwera przysługuje wyłącznie uprawnionym i odpowiednio przeszkolonym osobom.

Powołaliśmy również Administratora systemu informatycznego odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie naszego systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych.

W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, wprowadziliśmy niniejszą Politykę prywatności określającą zasady dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest EVEREST FINANSE Spółka Akcyjna. Oznacza to, że jeśli wyślesz do nas formularz kontaktowy lub zalogujesz się na profilu klienta (indywidualne konto zakładane na podstawie stosownej umowy) na naszej stronie to jako administrator decydować będziemy o celu i sposobach przetwarzania podanych przez Ciebie danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Przechowujemy ponadto zapytania http kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że automatycznie znamy adresy IP komputerów, których używasz do przeglądania treści naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

- realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania tej usługi (art. 6 ust. 1b RODO),

- zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, w tym, aby wykryć oszustwa i nadużycia – podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1f RODO).

- dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać usługi – podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1f RODO).

Okres przechowywania danych

Twoje dane podane w formularzu kontaktowym będą przechowywane przez okres 13 lat od ich udostępnienia. Przestaniemy jednak wcześniej przetwarzać Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.  

Zebrane logi przechowywane są przez okres 1 roku. jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania stroną. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i nie zawierające cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

Wymogi podania danych

Podanie danych w związku z wysłaniem formularza kontaktowego lub korzystaniem z profilu klienta, czyli indywidualnego konta zakładanego na podstawie stosownej umowy, jest konieczne do korzystania przez Ciebie z funkcjonalności naszej strony internetowej, w tym podjęcia z Tobą kontaktu. Bez podania danych nie będzie to możliwe, dlatego jesteś zobowiązany podać te dane.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przetwarzanie danych podanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną nie stanowi profilowania, w rozumieniu art. 22 ust. 1 RODO, polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (tj. bez wpływu człowieka).

Dane kontaktowe administratora i inspektora ochrony danych oraz prawa związane z przetwarzaniem danych

Szczegółowe dane kontaktowe administratora i wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych, jak również informację o prawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych znajdziesz w dokumencie: „Klauzula informacyjna” dostępnym powyżej.

Odpowiedzialność Everest Finanse Spółka Akcyjna

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci stały dostęp do strony, jednakże ze względu na techniczne ograniczenia nie możemy gwarantować, iż korzystanie z niej będzie przebiegało bez przerw. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu ze strony, które mogą wpłynąć na pogorszenie jakości świadczonych usług będą miały miejsce po ówczesnym poinformowaniu Ciebie z wyprzedzeniem, co najmniej 48 godzin. Każdorazowa przerwa w korzystaniu ze strony nie będzie dłuższa niż 48 godzin.

W wykonaniu obowiązków wynikających z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) informujemy, że z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą potencjalnie wiązać się zagrożenia wywołane w szczególności działalnością „hackerów” internetowych, takie jak otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej (spam), utrata danych lub możliwość „zainfekowania” Twojego systemu teleinformatycznego poprzez oprogramowanie różnego typu. By ograniczyć ryzyko wystąpienia tych zagrożeń, pamiętaj, aby zawsze mieć na urządzeniu działający aktualny program antywirusowy oraz zachować ostrożność podczas instalacji każdego oprogramowania, otwierania korespondencji elektronicznej i załączników itp. oraz utrzymywać nadane Ci loginy czy hasła w ścisłej tajemnicy.

Pliki “cookies”

To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na używanym przez Ciebie urządzeniu końcowym typu laptop, komputer, tablet, smartfon, podczas odwiedzania przez Ciebie naszej strony. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową.

„Cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne administrowanie stroną. Pliki te pozwalają rejestrować w sposób anonimowy aktywność osób zainteresowanych naszą stroną, jak też udoskonalać jej zawartość merytoryczno – informacyjną.

Ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień Twojej przeglądarki.

Jeżeli jesteś zalogowany na profilu klienta (indywidualnym koncie zakładanym na podstawie stosownej umowy) przechowujemy identyfikator sesji. Jest on niezbędny do przechowywania informacji o fakcie bycia zalogowanym. Ponadto pliki „cookies” są wykorzystywane do identyfikowania źródła, z jakiego trafiłeś na stronę internetową oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.


Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 
- optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- wyświetlania personalizowanych reklam remarketingowych
 
Inne technologie
 
Na naszej witrynie w celu prowadzenia pomiarów statystycznych używamy technologii, w szczególności Google Analitycs. Zbierają one anonimowe informacje na temat odwiedzin Użytkownika w Serwisie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej tak, aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do potrzeb Użytkowników.

Zmiany Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji treści niniejszej Polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Inspektorem ochrony danych w Everest Finanse Spółka Akcyjna jest Pan Krzysztof Maćkowiak, kontakt: rodo@bocianpozyczki.pl.

Zastępcą Inspektora ochrony danych w Everest Finanse Spółka Akcyjna jest Pan Mateusz Dziubałka, kontakt: rodo@bocianpozyczki.pl.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I Postanowienia Ogólne
1. EVEREST FINANSE Spółka Akcyjna ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”).
2. Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z zm.).
3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.bocianpozyczki.pl przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 
II Definicje
Definicje sformułowań użytych w Regulaminie:
1. Dział Infolinii – oznacza Dział Obsługi Klienta Usługodawcy dostępny pod numerami telefonów prezentowanymi na Platformie.
2. Hasło – konfiguracja znaków (w tym liter i cyfr), utworzona przez Klienta po pierwszym prawidłowym zalogowaniu się na Platformie, zabezpieczająca jego Profil Klienta.
3. Login – PESEL Użytkownika.
4. Profil Klienta – oznacza zabezpieczone Hasłem Użytkownika indywidualne konto internetowe założone przez Usługodawcę na Platformie. Konto prezentuje dane Usługobiorcy oraz informacje o zawartych przez niego Umowach szczegółowych, stanie ich realizacji oraz ofertach składanych przez Usługodawcę.
5. Serwis – system aplikacji internetowych udostępnionych na domenie www.bocianpozyczki.pl służących Użytkownikowi do korzystania z Usług.
6. Usługodawca – EVEREST FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań, wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541824 , REGON 360730596 NIP 7831722320, wysokość kapitału zakładowego 105 000 000,00 zł w całości wpłacony.
7. RUP – Ramowa Umowa Platformy Pożyczkowej, będąca umową o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie której Usługodawca na wniosek Użytkownika zobowiązuje się do świadczenia na rzecz usługobiorcy usług w rozumieniu niniejszego Regulaminu, tj.: zakładania Profilu Klienta oraz umożliwienia
z niego bezpłatnego korzystania, zawierania umów oraz przekazywania innych dokumentów za pośrednictwem Platformy Pożyczkowej (zwaną dalej: Platformą) należącej do Usługodawcy znajdującej się na Stronie Internetowej www.bocianpozyczki.pl.
8. Bocian Czat - usługa stanowiąca dodatkowe narzędzie komunikacji, udostępniana przez Everest Finanse S.A. za pośrednictwem Strony Internetowej, umożliwiająca Użytkownikowi kontakt z Everest Finanse S.A.
9. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z zm.).
10. Użytkownik - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną korzystającą z usług w ramach zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w Regulaminie.
11. Umowa szczegółowa - oznacza konkretną Umowę, np.: Umowa Program Pożyczkowy zawartą pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w ramach RUP za pomocą Platformy; przesyłaną każdorazowo do Użytkownika za pośrednictwem e-mail, będąca również widoczna na Profilu Klienta, co jest jedną z usług
w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
12. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
13. Numer SMS - oznacza numer przeznaczony do wysyłania do Klienta wiadomości SMS, za pomocą których Pożyczkodawca może komunikować się
z Pożyczkobiorcą w sprawach związanych z RUP bądź Umową szczegółową.
14. Strona Internetowa - oznacza stronę www.bocianpozyczki.pl, na której prowadzona jest Platforma, a Usługobiorca jest na niej rejestrowany przez Usługodawcę, który tworzy jednocześnie dla niego Profil Klienta za pośrednictwem którego Klient ma możliwość modyfikacji swoich danych i składania Wniosków
o pożyczkę.
 
III Przedmiot Regulaminu
1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, za pośrednictwem strony www dostępnej w Internecie pod adresem www.bocianpozyczki.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Usługobiorcy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.
 
IV Zakres Usług
1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi, a w szczególności:
a) Założenie Profilu Klienta;
b) Przyjmowanie wniosków o Umowy szczegółowe; rejestrowanie czynności związanych z Umowami szczegółowymi;
c) Wprowadzenie oraz aktualizacja danych osobowych;
d) Rejestrowanie wysłanych wiadomości lub zapytań do Usługodawcy;
e) Zapewnienie dostępu do listy Umów szczegółowych zawartych z Użytkownikiem oraz ich statusu;
f) Składanie ofert zawarcia Umowy szczegółowej;
g) Wymiana dokumentów dot. Umów szczegółowych;
h) Umożliwienie dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy stronami;
i) Informowanie o zmianach RUP;
j) Bocian Czat.

V Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną i elementy bezpieczeństwa wdrożone przez Usługodawcę
1. Do podstawowych, potencjalnych, zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi świadczonej drogą elektroniczną (Internet) należą w szczególności:
a) złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku
do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;
b) programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
c) spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
d) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);
e) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich;
f) kryptoanaliza – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.
2. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu,
w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Program taki powinien być stale aktualizowany.
3. Zalogowanie na Profilu Klienta wymaga pozytywnej weryfikacji tożsamości Użytkownika na podstawie wprowadzonego Loginu i Hasła.
4. Świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu https://..
5. Połączenie jest szyfrowane.

VI Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagania techniczne dla aplikacji objętych Regulaminem
1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin udostępniony jest Usługobiorcy nieodpłatnie przed zawarciem RUP oraz stale na Platformie w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie
i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
3. W celu prawidłowego korzystania wymagane są:
a) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7.0 (lub wyższa) albo Mozilla Firefox, Chrome w najnowszej aktualnie wersji,
b) Możliwość korzystania z JavaScript oraz cookies.
4. Zaleca się by komputer, z którego loguje się na Konto Użytkownik był wyposażony w legalne oprogramowanie, posiadał na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe i firewall. Ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki powinny być ustalone na poziomie co najmniej średnim.
5. Wyłączenie obsługi cookies nie blokuje możliwości korzystania z usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem.
W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej obsługi cookies przez Użytkownika.
6. Użytkownik nie udostępni Hasła osobom trzecim.
7. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni wygenerowanego przez siebie Hasła, powinien wybrać opcję przypominającą Hasło. Następnie konieczne będzie wpisanie adresu e-mail przez Użytkownika, na który zostanie przesłane nowe Hasło.
8. Korzystanie z Platformy (jednej z usług), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz RUP, nie oznacza nabycia przez Użytkownika prawa własności ani innych korzyści w odniesieniu do jakichkolwiek treści na niej się znajdujących. Użytkownik może korzystać z Platformy jedynie w zakresie dozwolonym
w przepisach obowiązującego prawa, RUP oraz Regulaminu.
 
VII Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy
1. Regulamin określa jedną z możliwości zawarcia przez Usługodawcę z Użytkownikiem Umów szczegółowych.
2. Użytkownik traci możliwość korzystania z usług drogą elektroniczną najpóźniej z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia RUP.
3. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę oraz zawarcia RUP.
4. Do rozpoczęcia korzystania z Platformy konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę; Regulamin określa również sposób informowania o zmianach RUP. Usługodawca i Użytkownik uznają, iż dane przesyłane poprzez nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z ich treścią, w tym np.: korespondencję e-mail, SMSowo lub inny trwały nośnik do którego dostęp ma Użytkownik, a także prezentowane na Profilu Klienta informacje w celu udzielenia Pożyczki bądź zmiany RUP są traktowane, jako oświadczenie woli każdej ze Stron i wywołują określone skutki prawne.. Usługodawca zastrzega sobie również prawo zmiany niniejszego RUP, o których poinformuje Usługobiorcę za pośrednictwem Platformy lub innego nośnika informacji umożliwiającego zapoznanie się z jej treścią, w tym np.: korespondencji e-mail, SMSowo,, bądź inny trwały nośnik do którego dostęp ma Użytkownik. W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, Usługobiorca ma prawo wypowiedzenia RUP w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zmienionej treści RUP. W tym przypadku wskazane zmiany nie obowiązują, natomiast brak wypowiedzenia RUP oznacza ich wejście w życie od chwili doręczenia Pożyczkobiorcy.
5. Rezygnacja z usługi powoduje wygaśnięcie RUP.
 
VIII Przetwarzanie danych osobowych
1. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Użytkownika osobom niepowołanym Loginu lub Hasła.
4. Usługodawca oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z usług może wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik akceptuje godząc
się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych.
5. Przesyłanie danych osobowych oraz proces autoryzacji odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu https://..
 
IX Reklamacje
1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.
2. Wszelkie reklamacje Użytkownik może składać w formie pisemnej, ustnej, tj. telefonicznej bądź osobiście podczas wizyty u Pożyczkodawcy (w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail: reklamacje@everestfinanse.pl).
2.1. Reklamacje, o których mowa w punkcie 2 powyżej, będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę.
2.2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej. Na wniosek Użytkownika może ona być doręczona pocztą elektroniczną.
 
X Postanowienia końcowe
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości informując o tym jednocześnie Użytkownika.
3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku
z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a o planowanych zmianach zobowiązuje się powiadomić Użytkownika przed ich wejściem w życie, wysyłając do niego wiadomość na nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z ich treścią, w tym np.: korespondencji e-mail, SMSowo lub inny trwały nośnik do którego dostęp ma Użytkownik.
5. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Usługodawca zamieści tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej www.bocianpozyczki.pl i prześle go na nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, w tym np.: korespondencji e-mail, SMSowo lub inny trwały nośnik do którego dostęp ma Użytkownik, co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
6. Użytkownik może w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu odstąpić od warunków świadczenia usług informując o tym Usługodawcę.
7. Każda ze Stron może wypowiedzieć warunki świadczenia usług objętych Regulaminem z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia przez złożenie drugiej stronie wypowiedzenia.
 
Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, podanych w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, jest Everest Finanse Spółka Akcyjna, ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań, zwana dalej „Everest Finanse S.A”, z którą można skontaktować się pisemnie na adres podany powyżej, przez Infolinię, e-mailem na adres: biuro@bocianpozyczki.pl, przez stronę www.bocianpozyczki.pl,
2. W Everest Finanse S.A został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@bocianpozyczki.pl. Pozostałe dane kontaktowe inspektora opublikowane są na stronie www.bocianpozyczki.pl*
3. Everest Finanse S.A uprawniona jest do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu:
1) prawidłowego wykonania usługi – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania tej usługi (art. 6 ust. 1b RODO),
2) w celu dochodzenia roszczeń - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A, jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO),
3) w celu archiwizacyjnym - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO).
4. Everest Finanse S.A ujawniła Pani/Pana dane osobowe dostawcom usług informatycznych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres korzystania z usługi, a po złożeniu przez Panią/Pana odstąpienia od warunków świadczenia usługi bądź ich wypowiedzenia – przez okres 13 lat od zakończenia okresu trwania usługi.
6. Ma Pani/Pan prawo:
1) dostępu do podanych z korzystaniem z usługi danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2) do przenoszenia danych*, czyli otrzymania od Everest Finanse S.A przekazanych jej danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania usługi lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
8. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może być wycofana w dowolnej formie, w tym: pisemnie, przez Infolinię,
e-mailem na adres: odwolaniezgody@bocianpozyczki.pl, przez stronę www.bocianpozyczki.pl.
9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do korzystania z usługi świadczonych drogą elektroniczną przez Everest Finanse S.A.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Everest Finanse S.A., w tym profilowaniu.

*obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 
 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


Everest Finanse S.A. dalej BOCIAN ustala Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z aplikacji internetowej PORTMONETA (zwany dalej „Regulaminem”).
 
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1) BOCIAN - EVEREST FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Stary Rynek 88, wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru dla przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541824, wysokość kapitału zakładowego
105 000 000,00 zł w całości wpłacony, działająca jako podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 600 100 100, e-mail biuro@bocianpozyczki.pl;
2) PORTMONETA/Aplikacja – aplikacja mobilna udostępniana przez BOCIAN za pośrednictwem Sklepu Play, instalowana na Urządzeniu mobilnym Użytkownika, za pośrednictwem której Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług świadczonych drogą elektroniczną przez BOCIAN;
3) Sklep Play – usługa Google Play, świadczona przez Spółkę Google Ireland Limited
z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 w Irlandii, będącą operatorem sklepu internetowego Sklep Play przeznaczonego dla Urządzeń mobilnych z systemem Android, umożliwiający pobieranie aplikacji na Urządzenia mobilne w tym umożliwiający pobranie PORTMONETA;
4) Urządzenie mobilne – urządzenie (np. smartfon, tablet) będące w posiadaniu Użytkownika spełniające wymogi, o których mowa w § 5 Regulaminu, na którym zainstalowana może zostać PORTMONETA;
5) Konto Użytkownika/Konto – konto Użytkownika założone przez niego
w PORTMONETA zabezpieczone indywidualnie utworzonym kodem PIN. Konto zostaje założone z chwilą jego aktywowania przez Doradcę Klienta. Potwierdzenie Aktywacji Konta Użytkownika jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do osoby, która znajduje się w Bazie pożyczkobiorców BOCIAN lub która po zawarciu Umowy pożyczki została dodana do Bazy pożyczkobiorców;
6) PIN – ciąg czterech znaków numerycznych ustanowionych przez Użytkownika po Aktywowaniu Konta w PORTMONETA, w celu zabezpieczenia dostępu do Konta;
7) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z PORTMONETA, która zapoznała się
i zaakceptowała zasady przetwarzania danych osobowych oraz Regulamin;
8) Aktywacja – proces rejestracji danych Użytkownika w PORTMONETA, wykonywany przez Użytkownika w celu utworzenia Konta Użytkownika;
9) Potwierdzenie Aktywacji – proces weryfikacji Użytkownika w Bazie pożyczkobiorców w celu aktywowania Konta Użytkownika. Po pozytywnym zweryfikowaniu Użytkownika w Bazie pożyczkobiorców Doradca Klienta może potwierdzić aktywowanie Konta Użytkownika za pomocą wyświetlonego na ekranie Urządzenia mobilnego kodu QR. W przypadku Użytkowników nie znajdujących się w Bazie pożyczkobiorców Aktywacja Konta jest możliwa dopiero po zawarciu przez Użytkownika Umowy pożyczki;
10) Baza pożyczkobiorców – wewn ętrzna baza BOCIAN, obejmująca dane pełnoletnich osób fizycznych, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, które posiadają Aktywną Umowę Pożyczki;
11) Umowa pożyczki – umowa o kredyt konsumencki zawarta pomiędzy Użytkownikiem,
a BOCIAN, w oparciu o złożony Wniosek o pożyczkę pieniężną. Zawarcie Umowy pożyczki odbywa się podczas spotkania z Doradcą Klienta i uzależnione jest od wydania pozytywnej decyzji kredytowej w oparciu o przeprowadzoną przez BOCIAN ocenę zdolności kredytowej pożyczkobiorcy;
12) Aktywna Umowa Pożyczki – Umowa pożyczki, której czas trwania jeszcze nie upłynął;
13) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez PORTMONETA wskazane
w § 3 niniejszego Regulaminu;
14) Umowa o założenie Konta Użytkownika - umowa o świadczenie Usług w postaci utworzenia i prowadzenia Konta Użytkownika w PORTMONETA;
15) Doradca Klienta – osoba umocowana przez BOCIAN do kontaktu i obsługi Użytkownika
w imieniu Spółki;
16) Infolinia – dział obsługi Użytkownika dostępny pod numerem telefonu 600 100 100 (poniesiona opłata za połączenie będzie zgodna z opłatą pobieraną przez operatora);
17) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;
18) Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonywanie usługi na rzecz Użytkownika, poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych,
na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną;
19) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
2. Regulamin określa w szczególności:
a) Zasady korzystania z Aplikacji;
b) Warunki świadczenia i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną;
c) Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną;
d) Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną;
e) Zasady składania reklamacji.
3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie w postaci elektronicznej w ramach Aplikacji
i może być odtwarzany i przechowywany na Urządzeniu mobilnym Użytkownika. Ponadto Regulamin jest udostępniamy nieodpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej, w formacie PDF, pod adresem www.bocianpozyczki.pl, w celu umożliwienia Użytkownikom jego przechowywanie i odtwarzanie.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 2
APLIKACJA
1. Aplikacja instalowana jest na Urządzeniu mobilnym i umożliwia korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną określonych w Regulaminie.
2. W celu zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu mobilnym Użytkownik pobiera ją ze Sklepu Play.
3. Po pobraniu Aplikacji Użytkownik powinien postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia mobilnego oraz zapoznać się i zaakceptować zasady przetwarzania danych osobowych oraz Regulaminu.
4. Pobieranie Aplikacji jak również korzystanie z jej Usług jest nieodpłatne.
5. Korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji wymaga połączenia z serwerem należącym
do BOCIAN przez sieć telekomunikacyjną i skorzystania z usług transmisji danych lub uruchomienia łączy bezprzewodowych. Opłaty z tytułu transmisji danych Użytkownik uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez operatora.
6. Po zainstalowaniu Aplikacji Użytkownik może skorzystać z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5 Regulaminu.
7. Korzystanie z Konta Użytkownika wymaga dokonania rejestracji. Użytkownik rejestruje się za pomocą Formularza Aktywacyjnego, o którym mowa w §3 Regulaminu. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien:
a) Zapoznać się i zaakceptować Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
b) Wypełnić wymagane w Formularzu Aktywacyjnym dane w postaci:
- Imię i nazwisko,
- Numer PESEL,
- Numer telefonu,
- Adres e-mail,
c) Złożyć oświadczenie woli zawarcia Umowy o utworzenie Konta Użytkownika.
8. Po zakończeniu rejestracji Użytkownik będzie miał możliwość wyświetlenia kodu QR,
za pomocą którego Doradca Klienta będzie mógł Aktywować Konto Użytkownika.
Po pozytywnej weryfikacji Konto Użytkownika zostanie aktywowane. Po upływie 30 sekund wyświetlany Kod QR traci ważność, a Użytkownik ma możliwość ponownego wygenerowania kodu QR przez okres 14 dni od dnia zakończenia rejestracji. W przypadku gdy Użytkownik nie aktywuje Konta u Doradcy Klienta w ciągu 14 dni od dnia zakończenia rejestracji, dane rejestracyjne Użytkownika zostaną usunięte, a Użytkownik powinien ponownie przejść proces rejestracji.
9. W celu Potwierdzenia Aktywowania Konta Użytkownika wymagany jest osobisty kontakt
z Doradcą Klienta. Po zweryfikowaniu danych Użytkownika Doradca Klienta Aktywuje Konto Użytkownika. Aktywacja Konta Użytkownika, który nie znajduje się w Bazie pożyczkobiorców będzie możliwa dopiero po zawarciu przez niego Umowy pożyczki z BOCIAN.
 
§3
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAKRES USŁUG
1. Na podstawie niniejszego Regulaminu BOCIAN świadczy na rzecz Użytkowników Usługi w postaci:
1) Kontaktu umożliwiającego komunikację Użytkownika z Doradcą Klienta lub z Infolinią;
2) Wniosku o pożyczkę umożliwiającego Użytkownikowi złożenie wniosku o zawarcie Umowy pożyczki. Podczas składania wniosku Użytkownik powinien podać swoje dane, w tym: imię
i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, a także inne dane niezbędne w procesie udzielania pożyczki, w tym w szczególności kwotę pożyczki i źródło dochodu oraz zapoznać się i zaakceptować Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Po złożeniu Wniosku o pożyczkę BOCIAN skontaktuje się z Użytkownikiem celem poinformowania go o dalszych działaniach związanych z wnioskowaną pożyczką;
3) Formularza Aktywacyjnego umożliwiającego rejestrację Użytkownika na Koncie;
4) Okazji umożliwiających Użytkownikom zapoznanie się z aktualną ofertą BOCIAN lub partnerów biznesowych BOCIAN dostępną dla zarejestrowanych Użytkowników, a także jeżeli są dostępne skorzystanie z Okazji dostępnych dla niezarejestrowanych Użytkowników,
5) Powiadomień w ramach których Użytkownik będzie otrzymywał informacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji,
6) Konta Użytkownika w ramach którego zarejestrowany Użytkownik może:
a) uzyskać dostęp do informacji m.in. o aktualnym stanie zobowiązania wynikającego
z Umowy pożyczki, a także aktualnym stanie zobowiązania wynikającego z niektórych innych umów zawartych za pośrednictwem BOCIAN oraz o terminie spłaty zobowiązań. Jeżeli Użytkownik spłaci zobowiązania wynikające z Umowy pożyczki lub innych umów zawartych za pośrednictwem BOCIAN lub jeżeli Umowa pożyczki lub inne umowy zawarte za pośrednictwem BOCIAN zostaną wypowiedziane lub z innych przyczyn przestaną obowiązywać np.
w przypadku odstąpienia od umowy, wówczas Użytkownik nie będzie miał dostępu do danych dotyczących historycznych spłat,
b) dokonać – przy pomocy podmiotów pośredniczących w płatności - zapłaty online zobowiązań
z tytułu Umowy pożyczki oraz spłaty rat innych umów zawartych za pośrednictwem BOCIAN,
c) zapoznać się z dedykowaną dla Użytkownika ofertą BOCIAN i skontaktować się
z Doradcą Klienta celem ustalenia parametrów dostępnych ofert,
d) jeżeli są dostępne, skorzystać z Okazji dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników,
e) w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika - informowania go o przysługujących mu promocjach, rabatach oraz o oferowanych przez partnerów biznesowych BOCIAN produktach
i usługach.
2. BOCIAN może wprowadzić dodatkowe Okazje, w wyniku których Użytkownik po spełnieniu określonych warunków będzie mógł otrzymać dodatkowe nagrody, rabaty i kupony. Informacja o możliwości wzięcia udziału w promocji będzie dostępna na Koncie Użytkownika.
3. Umowa o założenie Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem.
4. Momentem zawarcia Umowy o założenie konta Użytkownika jest Aktywowanie Konta przez Doradcę Klienta.
5. Użytkownik może, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy o założenie Konta Użytkownika
w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej zawarcia doręczając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, w szczególności na Formularzu odstąpienia od Umowy o założenie Konta Użytkownika, osobiście
do siedziby BOCIAN lub przesyłając go listownie na adres siedziby BOCIAN. Formularz odstąpienia
od Umowy o założenie Konta Użytkownika stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Dla zachowania powyższego terminu jest wystarczające wysłanie oświadczenia listem przed jego upływem.
6. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji i dostępnych za jej pośrednictwem Usług poprzez odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia mobilnego. Odinstalowanie Aplikacji wiąże się także z usunięciem Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik odinstalował Aplikację lub zmienił Urządzenie mobilne, na którym była zainstalowana Aplikacja, to w celu ponownego uzyskania dostępu do Aplikacji i Konta, Użytkownik powinien ponownie zainstalować Aplikację na Urządzeniu mobilnym, a także ponownie zarejestrować Konto Użytkownika za pomocą Formularza Aktywacyjnego i przejść proces Aktywacji Konta.
7. Użytkownikowi niezależnie od możliwości odinstalowania Aplikacji przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy o założenie Konta Użytkownika w każdym czasie bez konieczności uzasadnienia przyczyn wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy o założenie Konta Użytkownika odbywa się poprzez złożenie stosownego oświadczenia na adres mailowy BOCIAN biuro@bocianpozyczki.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań. Wypowiedzenie Umowy o założenie Konta Użytkownika jest równoznaczne z dezaktywacją Konta Użytkownika i utratą możliwości korzystania
z Konta. Po wypowiedzeniu Umowy o założenie Konta Użytkownika Użytkownik będzie miał możliwość korzystania z pozostałych Usług Aplikacji. W celu odzyskania dostępu do Konta, Użytkownik powinien ponownie zarejestrować Konto Użytkownika za pomocą Formularza Aktywacyjnego i ponownie przejść proces Aktywacji Konta.
8. BOCIAN przysługuje prawo do wypowiedzenia świadczenia Usług z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego, na trwały nośnik posiadany przez Użytkownika, np. na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji lub pocztą tradycyjną na podany przez Użytkownika adres zamieszkania, z ważnej przyczyny, przez którą rozumie się:
a) naruszenie zasad korzystania z Aplikacji określonych w Regulaminie,
b) przekazanie danych do logowania w Aplikacji osobom trzecim,
c) brak posiadania przez Użytkownika Aktywnej Umowy Pożyczki,
d) likwidacji Aplikacji przez BOCIAN, lub zakończenia przez niego działalności gospodarczej
w zakresie świadczenia Usług w Aplikacji.
9. Odstąpienie od Umowy o założenie Konta Użytkownika, złożenie wypowiedzenia dotyczącego Usług Aplikacji przez którąkolwiek ze stron, a także odinstalowanie Aplikacji nie oznacza odstąpienia lub rozwiązania zawartej Umowy pożyczki.
 
§ 4
PRZERWA W DZIAŁANIU APLIKACJI
1. Usługi są świadczone przez cały czas, tj. przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. BOCIAN zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z Aplikacji i Usług. Wszystkie naprawy i konserwacje będą w miarę możliwości odbywać się w godzinach 22:00 – 5:00
i będą trwały nie dłużej niż czas potrzebny na dokonanie napraw i konserwacji. O planowanych przerwach w działaniu Aplikacji Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez Komunikat umieszczony
w Aplikacji z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.
3. W przypadku wystąpienia awarii wymagających natychmiastowej reakcji dostęp do Aplikacji zostanie przywrócony niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnych prac naprawczych.
4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, BOCIAN ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.
5. BOCIAN ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony organ.
6. BOCIAN zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku:
a) o ile jest to niezbędne dla ochrony uzasadnionych interesów BOCIAN lub dostawcy usług płatniczych,
b) doszło do używania lub istnieje podejrzenie używania Usługi:
i. z zamiarem:
(1) wyrządzenia szkody BOCIAN lub innemu Użytkownikowi lub dostawcy usług płatniczych,
(2) osiągnięcia korzyści majątkowej przez osoby nieuprawnione,
ii. w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub sprzeczny
z postanowieniami Regulaminu.
7. BOCIAN nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Aplikacji w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad Urządzeń mobilnych, systemów zasilania, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw
w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.
 
§ 5
WYMAGANIA TECHNICZNE
1. W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien używać Urządzenia mobilnego
z dostępem do Internetu oraz wyposażonego w system operacyjny Android.
2. BOCIAN może dokonywać zmian w Aplikacji jeżeli:
a) jest to niezbędne do zachowania zgodności z Regulaminem;
b) jest to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ze względu na zmianę takich przepisów;
c) jest to niezbędne ze względu na zalecenia, decyzje lub postanowienia odpowiednich sądów, bądź organów administracji, sformułowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
d) jest to niezbędne ze względu na zmiany techniczne, organizacyjne lub inne zmiany w strukturze BOCIANA związane z postępem technologii;
e) jest to niezbędne, aby zapewnić prawidłowość udostępniania i funkcjonowania Aplikacji;
f) BOCIAN wprowadzi dodatkowe Usługi i udogodnienia w Aplikacji;
3. Jeżeli zmiana o której mowa w ust 2 powyżej istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do Aplikacji lub korzystania z niej Uprawniony Użytkownik może wypowiedzieć Umowę
o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o niej, chyba że BOCIAN zapewnił Użytkownikowi dostępu do Aplikacji w stanie niezmienionym.
 
§6
SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego, którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na Urządzeniu mobilnym,
z którego Użytkownik korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany.
3. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania Systemu teleinformatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. BOCIAN oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu BOCIAN.
4. BOCIAN zobowiązuje się na każde żądanie Użytkownika przesłane do BOCIAN:
a) przesłać Użytkownikowi aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych
z korzystaniem z Usług;
b) poinformować Użytkownika o funkcji i celu oprogramowania lub danych, niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez BOCIAN do Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 
§ 7
ZAKAZ DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. BOCIAN zobowiązuję się do świadczenia Usług drogą elektroniczną zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Aplikacji oraz działań na szkodę BOCIAN, Użytkowników i innych podmiotów.
3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Aplikacji następujących treści:
a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemów teleinformatycznych BOCIAN lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną,
b) niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
c) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne
lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.
4. W razie otrzymania przez BOCIAN wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, BOCIAN może uniemożliwić dostęp
do tych danych. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych BOCIAN zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.
5. Wszelkie szkody poniesione przez BOCIAN wskutek dostarczenia przez Użytkownika treści
i danych, o których mowa powyżej, sprawią, że BOCIAN będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. BOCIAN ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji, a tym samym do świadczonych Usług,
w razie stwierdzenia że Użytkownik korzysta z Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem,
w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika
i BOCIAN.
7. Odpowiedzialność za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy ponosi Użytkownik. Za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych
lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Użytkownik korzystający z Aplikacji.
8. Błędne uwierzytelnienie Użytkownika podczas logowania do Aplikacji polegające na 3-krotnym wprowadzeniu błędnego PIN-u do Aplikacji, powoduje automatyczne zablokowanie dostępu do Aplikacji na okres 5 minut. Kolejne 3 – krotne wprowadzenie błędnego kodu PIN powoduje każdorazowo automatyczne zablokowanie dostępu do Aplikacji na okres 1 godziny. Licznik prób błędnego logowania jest zerowany po poprawnym zalogowaniu się do Aplikacji.
9. W przypadku utraty kodu PIN Użytkownik powinien skorzystać z zakładki „Nie pamiętam kodu PIN”,
a następnie „Prośba o reset kodu PIN” dostępnej w Aplikacji. Po skorzystaniu z opcji „Prośba o reset kodu PIN” Użytkownik otrzyma kod QR, za pomocą którego będzie mógł zresetować kod PIN u Doradcy Klienta lub na Infolinii. Po pozytywnej weryfikacji kodu QR kod PIN zostanie zresetowany, a Użytkownik będzie miał możliwość ustanowienia nowego kodu PIN.
10. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd oraz podejmowanie działań mających na celu jakiekolwiek modyfikacje Aplikacji.
 
§8
Przetwarzanie danych osobowych
1. BOCIAN przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
z RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawiera Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
3. BOCIAN oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet korzystanie
z Usług może wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik akceptuje godząc się na korzystanie
z publicznych kanałów teleinformatycznych.
4. Przesyłanie danych osobowych oraz proces weryfikacji odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu https://.
§9
Własność intelektualna
1. Aplikacja zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w Aplikacji nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści Aplikacji wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
 
§10
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług Użytkownik może składać w formie pisemnej,
ustnej, tj. telefonicznej bądź osobiście lub w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail: reklamacje@bocianpozyczki.pl.
2. Reklamacje, będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez BOCIAN.
3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej. Na wniosek Użytkownika może ona być doręczona pocztą elektroniczną.
4. Klient ma prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z BOCIAN. Podmiotami właściwymi do rozstrzygania sporów jest Rzecznik Finansowy, do którego można się zwrócić w trybie wskazanym na stronie www.rf.gov.pl, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
5. Użytkownik ma prawo skorzystania z możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego umowy zawartej za pośrednictwem Internetu, za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej
w krajach Unii Europejskiej, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Użytkownik ma również możliwość zwrócenia się o pomoc do właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta.
7. Niezależnie od opisanego wyżej postępowania reklamacyjnego, Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
8. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
 
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Użytkownik może otrzymywać za pośrednictwem Aplikacji informacje handlowe lub inne treści
o charakterze marketingowym, jeśli wyrazi na to zgodę.
2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z ważnej przyczyny.
3. BOCIAN powiadomi Użytkowników z 14 dniowym wyprzedzeniem o zmianie treści Regulaminu
za pośrednictwem podanego przez Użytkownika adresu e-mail lub innego trwałego nośnika.
W przypadku gdy Użytkownik nie podał adresu e-mail lub innego trwałego nośnika Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach Regulaminu za pośrednictwem Aplikacji.
4. Przez ważną przyczynę uprawniającą BOCIAN do zmiany Regulaminu rozumie się w szczególności:
a) zmiana przepisów prawa lub ich wykładni przez władze publiczne, mająca bezpośredni wpływ
na treść Regulaminu;
b) nałożenie na BOCIAN przez organy władzy publicznej określonych obowiązków, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
c) zmiana zakresu świadczonych Usług;
d) przeciwdziałanie nadużyciom;
e) usprawnienie działania Usług lub Aplikacji oraz obsługi Użytkowników;
f) sprostowanie Regulaminu w celu usunięcia nieścisłości, oczywistych błędów i omyłek pisarskich;
g) poprawienie ochrony prywatności Użytkowników;
h) postanowienia zostaną zmienione na korzyść klienta.
5. W przypadku zmiany treści Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu. Jeśli Użytkownik w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianach nie wypowie tej umowy wyraża zgodę na wprowadzone zmiany.
6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.
 
Na co zwrócić uwagę przed skorzystaniem z oferty pożyczki?

Decyzja o zaciągnięciu pożyczki powinna być zawsze dobrze przemyślana. Przed podpisaniem umowy zastanów się, jaka kwota jest Tobie potrzebna oraz na jak wysokie raty Ciebie stać. Umowę, zanim podpiszesz, przeczytaj. 
Podpowiadamy, jak ominąć najczęstsze pułapki i czerpać maksymalne korzyści z wybranego instrumentu finansowego. Zacznijmy od regulacji prawnych.

 • Podstawy prawne umowy pożyczki
Regulacje dotyczące pożyczki zawartej pomiędzy konsumentem a instytucją finansową zawarte są w przepisach polskiego prawa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 993, z późn. zm.). Umowa pożyczki jest jednym z rodzajów umowy o kredyt konsumencki. Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje zasady zawierania umów o kredyt w rozumieniu przepisów prawa bankowego i umów o pożyczkę. Celem ustawy było wprowadzenie w polskim systemie prawnym reguł dotyczących funkcjonowania rynku finansowego, które zwiększyłyby ochronę osób fizycznych.
 
Ważne pojęcia związane z kredytem konsumenckim
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niepowiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.
 • Ocena zdolności kredytowej – polega na analizie zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie o kredyt konsumencki. Ocena zdolności kredytowej jest dokonywana przez kredytodawcę na podstawie ustalonych kryteriów. Uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej jest wymagane by uzyskać pożyczkę. Obowiązek badania zdolności kredytowej wynika z zasady odpowiedzialnego kredytowania i pożyczania środków pieniężnych, zawartej między innymi w dyrektywie 2008/48/WE. Kredytobiorca by dokonać oceny zdolności kredytowej może oprzeć się na informacjach uzyskanych od konsumenta, zażądać dokumentów np. zaświadczenia od pracodawcy, a także sprawdzić konsumenta w bazach informacji gospodarczej.
 • Całkowity koszt pożyczki, całkowity koszt kredytu – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o kredycie konsumenckim całkowity koszt kredytu to wszelkie koszty, jakie konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki. Inaczej mówiąc, całkowity koszt kredytu obejmuje wszystkie koszty (odsetkowe i pozaodsetkowe), jakie musisz ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu. Kwota ta powinna być wskazana w każdej umowie kredytowej i w formularzu informacyjnym dołączanym do umowy.
 • Całkowita kwota kredytu – zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt.
 • Całkowita kwota do zapłaty – to suma całkowitego kosztu kredytu/pożyczki i całkowitej kwoty kredytu/pożyczki. Jest to łączna kwota jaką należy zwrócić bankowi czy instytucji pożyczkowej, w formie rat przez cały okres trwania umowy.
 • Oprocentowanie - to wskaźnik, który wyraża w procentach koszt odsetek w skali roku. Jest naliczane w całym okresie trwania umowy od kapitału (czyli kwoty kredytu), jaki pozostaje po spłacie każdej kolejnej raty. W praktyce możemy mieć do czynienia z oprocentowaniem stałym i zmiennym. Maksymalna wysokość oprocentowania jest określona w prawie.
 • RRSO - czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania to ten element umowy, który często wprawia konsumentów w duże zakłopotanie. Należy wyjaśnić, że RRSO to nie jest prosta relacja, która wyraża w procentach stosunek pomiędzy kosztem kredytu a jego kwotą. Wzór obliczania RRSO jest dość skomplikowany i na jego ostateczną wysokość wpływa wiele czynników, w tym przede wszystkim okres kredytowania – im krótszy czas, na jaki zawieramy umowę, tym wyższe RRSO.

Kredytodawca - regulacje prawne

Do udzielania kredytów uprawnione są tylko instytucje bankowe, które stosują przy tym przepisy Prawa bankowego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Pożyczek natomiast udzielają także firmy z sektora pozabankowego. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi kredytów konsumenckich udzielają obok banków instytucje pożyczkowe prowadzące działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Minimalny kapitał zakładowy powinien wynosić 200 000 zł. Po nowelizacji w 2017 r. przepisów ustawy o kredycie konsumenckim instytucja pożyczkowa musi zostać wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Adres strony internetowej, gdzie prowadzony jest rejestr KNF to www.knf.gov.pl.

Obowiązki informacyjne kredytodawcy

Przepisy prawa dokładnie regulują obowiązki informacyjne nałożone na kredytodawcę po to, by zmniejszyć ryzyko podjęcia przez konsumenta błędnych decyzji dotyczących umowy. Z tego powodu szczególny nacisk został położony na etap przed zawarciem umowy kredytu.

 • Reprezentatywny przykład

Prawo wymaga by każda reklama kredytu, czy pożyczki, która zawiera ofertę wskazywała wybrane parametry kredytu/pożyczki. Jednak te instrumenty finansowe są złożone i ich składniki różnią się w zależności od wybranej przez klienta oferty. Dlatego wprowadzony został reprezentatywny przykład. Przy określaniu reprezentatywnego przykładu należy określić warunki umowy o kredyt konsumencki, na których kredytodawca lub pośrednik kredytowy spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu przez te umowy średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i częstotliwości występowania na rynku umów danego rodzaju.

 • O czym musisz zostać poinformowany przed umową pożyczki?

Przede wszystkim musisz otrzymać formularz informacyjny, który zawiera komplet danych dotyczących umowy. Możesz go otrzymać na trwały nośnik. Poza tym kredytodawca bądź pośrednik kredytowy zobowiązany jest  do udzielenia wszystkich wyjaśnień dotyczących zapisów umowy oraz szczegółów dotyczących oferty.

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umów pożyczek gotówkowych

Tych kilka wskazówek pomoże Ci uniknąć wielu problemów i przykrych niespodzianek w trakcie spłaty pożyczki. Niezależnie, czy podpisujesz umowę na pożyczkę online czy w oddziale, czy przy asyście doradcy u siebie w domu zwróć uwagę, na poniższe pułapki.
 • Pilnuj dat
  W umowie kredytu sprawdź zapis, jaki dzień uważa się za dzień spłaty raty. Ma to znaczenie, gdy raty spłacasz przelewem, a posiadasz konto bankowe w innym banku niż udzielający Ci pożyczki. Kilkudniowe różnice między pobraniem kwoty z Twojego rachunku a zaksięgowaniem jej na rachunku banku mogą spowodować niepotrzebne kłopoty.
 • Sprawdź nie tylko RRSO
  Nie porównuj oferty jedynie pod kątem Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. RRSO maleje wraz z okresem spłaty kredytu. Nie oznacza to jednak, że im dłużej będziesz spłacać raty, tym kredyt będzie tańszy. Jest dokładnie na odwrót. Im dłuższy jest okres kredytowania, tym więcej odsetek zapłacisz do banku. To prawda, że RRSO pokazuje koszt kredytu, ale w ujęciu rocznym, przez co kredyty zawierane na krótszy okres np. na 1 lub 3 miesiące, mają z reguły wysokie RRSO (sięgające nawet kilkuset procent), choć niekoniecznie wiąże się to z wysokimi kosztami kredytu. Porównując różne oferty kredytu warto zwracać uwagę na RRSO, ale trzeba pamiętać, że porównywane kredyty powinny mieć takie same parametry, tj. ten sam okres kredytowania, taki sam model i częstotliwość spłat rat. Aby RRSO było miarodajnym wskaźnikiem, oferty muszą mieć podobne założenia tj. częstotliwość spłaty, rodzaj rat oraz okres spłaty zobowiązania.
 • Nie daj się złapać na promocje
  Uważaj na banki i firmy, które oferują pożyczki na promocyjnych warunkach lub oferty limitowane. Wiąże się to zazwyczaj ze skorzystaniem z dodatkowych usług jak konto bankowe, karta kredytowa czy ubezpieczenie. Przed podpisaniem takiej umowy należy sprawdzić, czy koszty związane z dodatkowymi usługami nie przekraczają wartości oferty. Może się okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie korzystanie z oferty bez promocji. Pożyczka gotówkowa z zerowym oprocentowaniem lub niskim RRSO to może być również chwyt marketingowy. Po dokładniejszej analizie okazuje się, że obciążona jest ona wysoką opłatą przygotowawczą i innymi ukrytymi kosztami, bądź zobowiązaniami. Sama adnotacja „oprocentowanie 0%” lub niskie RRSO nie jest miarodajna. Liczy się wysokość rat i ich ilość.
 • Podaj prawidłowe dane kontaktowe i dbaj by były aktualne
  Upewnij się, że we wniosku o pożyczkę składanym online lub na infolinii podałeś prawidłowe dane. W przypadku Bocian Pożyczki istotny jest numer telefonu, pod którym możemy się z Tobą skontaktować i adres zamieszkania. Jeżeli Twoje dane się zmieniły zadzwoń na 600 100 100 by je zaktualizować. Zapisy umowy pożyczki nakładają obowiązek aktualizowania danych na klienta.
 • Możliwość odstąpienie od umowy pożyczki
  Na gruncie przepisów prawa polskiego, konsument ma możliwość odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki lub umowy pożyczki na podstawie zapisów ustawy o kredycie konsumenckim. „Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy”. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zobowiązany niezwłocznie do zwrotu otrzymanej kwoty. Prawo mówi, że zwrot powinien nastąpić niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni. Ale co ważne – bank lub firma pożyczkowa może naliczyć odsetki za okres, w którym dysponowałeś pożyczonymi środkami, warto więc zwrócić pożyczoną kwotę jak najszybciej. Na kredytodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia konsumentowi aktualnego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy w momencie jej zawarcia. W Bocian Pożyczki formularz odstąpienia od umowy znajduje się na końcu dokumentu umowy pożyczki.
Opóźnienie, zwłoka w spłacie kredytu

Opóźnienia w spłacie rat kredytu mogą wynikać z róznych powodów. Bardzo ważne jest by ich unikać, bo mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Pierwsze z nich to naliczenie karnych odsetek. Warto mieć świadomość, ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie. Wartość ta zależy od wysokości stopy referencyjnej NBP. Od 7 kwietnia 2022 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi maksymalnie 20%.

Przedterminowa spłata

Zgodnie z art. 48 ustawy o kredycie konsumenckim, konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Kredytodawca nie może uzależnić zgody na wcześniejszą spłatę pożyczki od braku informacji od konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem. Ustawodawca zagwarantował konsumentowi bezwzględne prawo do przedterminowej spłaty kredytu w całości lub w części.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 1000 zł na 35 tygodni:
Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 1000 zł, umowa zawierana na 35 tygodni: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 86,28%, całkowita kwota kredytu 1000 zł, całkowita kwota do zapłaty 1230,60 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 230,60 zł (w tym: prowizja 70,50 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 35 zł, odsetki 65,10 zł), pierwsza rata tygodniowa 35,16 zł, kolejne raty tygodniowe po 35,16 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.
 
Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 1500 zł na 44 tygodnie:
Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 1500 zł, umowa zawierana na 44 tygodnie: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 76,29%, całkowita kwota kredytu 1500 zł, całkowita kwota do zapłaty 1897,70 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 397,70 zł (w tym: prowizja 171,00 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 44 zł, odsetki 122,70 zł), pierwsza rata tygodniowa 43,11 zł, kolejne raty tygodniowe po 43,13 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.
 
Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 2000 zł na 44 tygodnie:
Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 2000 zł, umowa zawierana na 44 tygodnie: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 86,44%, całkowita kwota kredytu 2000 zł, całkowita kwota do zapłaty 2462,20 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 462,20 zł (w tym: prowizja 237,00 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 44 zł, odsetki 130,20 zł), pierwsza rata tygodniowa 70,30 zł, kolejne raty tygodniowe po 70,35 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.

Minimalne RRSO dla pożyczek oferowanych przez Bocian Pożyczki wynosi 76,25%, maksymalne RRSO wynosi 86,62%.
Minimalny okres umowy wynosi 35 tygodni, maksymalny okres umowy wynosi 44 tygodnie.