Raporty Bieżące za rok 2017

15/2017 Nabycie celem umorzenia obligacji serii B
Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) informuje o nabyciu w dniach 19-20 grudnia 2017 r. celem umorzenia 2.570 (słownie: dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt) sztuk obligacji serii B Emitenta. Do wykupu w ramach serii B pozostaje jeszcze 1.539 (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści dziewięć) sztuk obligacji serii B.
21.12.2017, 08:34
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
14/2017 Sprawozdania finansowe poręczycieli obligacji serii D, E i K Emitenta za III kwartał 2017 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D, E oraz zapisami pkt 17.2.2 Warunków Emisji Obligacji serii K Emitenta przekazuje w załączaniu następujące sprawozdania finansowe za III kwartał 2017 r.
14.12.2017, 17:13
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
13/2017 Sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2017 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D, E oraz zapisami pkt 17.2.1 Warunków Emisji Obligacji serii K Emitenta przekazuje w załączaniu jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2017 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z weryfikacji tego sprawozdania finansowego.
14.12.2017, 16:37
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 20/ 2017 Informacja o transakcji na obligacjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie _Emitent_ informuje, iż w dniu 8 grudnia 2017 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji nabycia obligacji Spółki dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta.
08.12.2017, 17:22
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 19/ 2017 Przydział obligacji serii K Emitenta
Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie _"Emitent"_ niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym dokonał przydziału 55.000 _słownie: pięćdziesięciu pięciu tysięcy_ obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej 55 mln zł _słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych_ _"Obligacje"_. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.
08.12.2017, 16:39
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
12/2017 Nabycie celem umorzenia obligacji serii D
Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) informuje o nabyciu w dniu 4 grudnia 2017 r. celem umorzenia 5.390 (słownie: pięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu) sztuk obligacji serii D Emitenta, z czego 220 (słownie: dwieście dwadzieścia) sztuk obligacji serii D Emitenta zostało nabytych od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta.
04.12.2017, 13:13
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 18/ 2017 Informacja o transakcji na obligacjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie _Emitent_ informuje, iż w dniu 4 grudnia 2017 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji zbycia obligacji Spółki dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta.
04.12.2017, 12:48
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 17/ 2017 Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie Obligacji serii D
Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. _Emitent_ niniejszym informuje oraz zawiadamia, iż w dniu 29 listopada 2017 r. na podstawie par. 18 Warunków Emisji Obligacji serii D postanowił o przeprowadzeniu w dniu 21 grudnia 2017 r. przedterminowego wykupu 30.000 _słownie: trzydziestu tysięcy_ sztuk obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 _słownie: trzydzieści milionów_ PLN, tj. wszystkich wyemitowanych Obligacji serii D Emitenta _kod ISIN: PLEVRCP00012_. Dniem Ustalenia Praw dla przedterminowego wykupu Obligacji serii D będzie dzień 13 grudnia 2017 r.
29.11.2017, 14:49
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 16/ 2017 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E wg stanu na dzień 30.09.2017 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii E Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii E:

Według stanu na dzień 30.09.2017 r. wartość Zbioru Wierzytelności wynosiła: 80 544 858,48 zł, co oznacza iż wartość Zbioru Wierzytelności stanowi co najmniej 150% wartości emisji obligacji serii E.

Wycena Zbioru Wierzytelności wg stanu na dzień 30.09.2017 r. została przeprowadzona przez CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
09.11.2017, 10:22
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 15/ 2017 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii D wg stanu na dzień 30.09.2017 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii D Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii D:

Według stanu na dzień 30.09.2017 r. wartość Zbioru Wierzytelności wynosiła: 105 381 776,93 zł, co oznacza iż wartość Zbioru Wierzytelności stanowi co najmniej 150% wartości emisji obligacji serii D.

Wycena Zbioru Wierzytelności wg stanu na dzień 30.09.2017 r. została przeprowadzona przez CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
09.11.2017, 10:08
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 14/ 2017 Zawarcie umowy sprzedaży 100% udziałów Tempo Finanse Sp. z o.o.
Zarząd spółki Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie _Emitent_, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 9/2017 z dnia 22.06.2017 r., nr 12/2017 z dnia 07.09.2017 r. oraz nr 13/2017 z dnia 16.10.2017 r. informuje, iż w dniu 31 października 2017 r. _Data Podpisania_ Everest Finanse S.A. _Kupujący - poręczyciel obligacji serii D i E Emitenta_, Eclipse Services LTD _Sprzedający – podmiot, który zastąpił ESO Luxco II SARL na mocy aneksu do listu intencyjnego; powiązany z ESO Luxco II SARL_ oraz Tempo Finanse Sp. z o.o. _Tempo, łącznie: Strony_ zawarły umowę sprzedaży udziałów Tempo _Umowa_.
31.10.2017, 12:47
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 13/ 2017 Wydanie zgody UOKiK na nabycie 100% udziałów Tempo Finanse Sp. z o.o
Zarząd spółki Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie _Emitent_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2017 z dnia 07.09.2017 r. traktującego o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie negocjacji nabycia 100% udziałów Tempo Finanse Sp. z o.o. przez poręczyciela obligacji serii D i E Emitenta – Everest Finanse S.A. z ESO Luxco II SARL _Sprzedający_ informuje, że dnia 16.10.2017 r. Everest Finanse S.A. otrzymał pismo, potwierdzające wydanie przez Prezesa UOKiK zgody na dokonanie koncentracji. Jednocześnie strony zdecydowały się przedłużyć termin na prowadzenie rozmów i zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki do dnia 31.10.2017 r
16.10.2017, 14:54
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
10/2017 Sprawozdania finansowe poręczycieli obligacji serii D i E Emitenta za II kwartał 2017 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta przekazuje w załączaniu następujące sprawozdania finansowe za II kwartał 2017 r.:
13.09.2017, 14:09
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 12/ 2017 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie negocjacji nabycia 100% udziałów Tempo Finanse Sp. z o.o.
Zarząd spółki Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie _Emitent_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2017 z dnia 22.06.2017 r. traktującego o złożeniu przez Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu _Kupujący - poręczyciel obligacji serii D i E Emitenta_ wiążącej oferty nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Tempo Finanse Sp. z o.o. _Spółka_, która oferuje pożyczki konsumenckie z opcją obsługi w miejscu zamieszkania - informuje, iż w dniu 7 września 2017 r. podpisany został list intencyjny przez Everest Finanse S.A. oraz ESO Luxco II SARL _Sprzedający_.
07.09.2017, 21:23
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 11/2017 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E wg stanu na dzień 30.06.2017 r
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii E Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii E:

Według stanu na dzień 30.06.2017 r. wartość Zbioru Wierzytelności wynosiła: 78 430 425,03 zł, co oznacza iż wartość Zbioru Wierzytelności stanowi co najmniej 150% wartości emisji obligacji serii E.
Wycena Zbioru Wierzytelności wg stanu na dzień 30.06.2017 r. została przeprowadzona przez CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
26.07.2017, 14:20
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 10/2017 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii D wg stanu na dzień 30.06.2017 r
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii D Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii D:

Według stanu na dzień 30.06.2017 r. wartość Zbioru Wierzytelności wynosiła: 102 876 478,49 zł, co oznacza iż wartość Zbioru Wierzytelności stanowi co najmniej 150% wartości emisji obligacji serii D.
Wycena Zbioru Wierzytelności wg stanu na dzień 30.06.2017 r. została przeprowadzona przez CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
26.07.2017, 14:16
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 8/2017 Złożenie przez poręczyciela obligacji Emitenta wiążącej oferty nabycia
Zarząd spółki Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie _Emitent_ informuje, iż w dniu 22 czerwca 2017 r. spółka Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu _Kupujący_, będąca poręczycielem obligacji serii D i E Emitenta złożyła w procesie konkurencyjnym wiążącą ofertę, w dwóch następujących scenariuszach tj.: _a_ nabycie 100% udziałów spółki oferującej pożyczki konsumenckie z opcją obsługi w miejscu zamieszkania _Spółka_, _b_ przejęcie bazy klientów i dedykowanej sieci doradców klienta Spółki.
22.06.2017, 09:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
8/2017 Sprawozdania finansowe poręczycieli obligacji serii D i E Emitenta za I kwartał 2017 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta przekazuje w załączaniu następujące sprawozdania finansowe za I kwartał 2017 r.
14.06.2017, 16:44
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
7/2017 Sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2017 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta przekazuje w załączaniu jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2017 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z weryfikacji tego sprawozdania finansowego.
14.06.2017, 03:05
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 9/2017 Korekta raportu ESPI nr 8/2017: Złożenie przez poręczyciela obligacji Emitenta wiążącej oferty nabycia
Zarząd spółki Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie _Emitent_ niniejszym przekazuje do publicznej informacji korektę raportu ESPI nr 8/2017 z dnia 22.06.2017 r. Korekta spowodowa jest problemami technicznymi podczas publikacji ww. raportu, co spowodowało opublikowanie niepełnej treści raportu.
02.06.2017, 09:41
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
5/2017 Zaudytowane sprawozdanie finansowe spółki Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. za 2016 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.2 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta przekazuje jednostkowe sprawozdanie spółki Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu („Poręczyciel 1”) za 2016 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, raportem z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności.
30.05.2017, 15:47
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
6/2017 Zaudytowane sprawozdanie finansowe spółki Everest Finanse Spółka Akcyjna za 2016 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.2 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta przekazuje jednostkowe sprawozdanie spółki Everest Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Poręczyciel 4”) za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, raportem z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdaniem Zarządu z działalnośc
30.05.2017, 03:59
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 7/2017 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E wg stanu na dzień 31.03.2017 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii E Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii E:

Według stanu na dzień 31.03.2017 r. wartość Zbioru Wierzytelności wynosiła: 74 254 735,46 zł, co oznacza iż wartość Zbioru Wierzytelności stanowi co najmniej 150% wartości emisji obligacji serii E.
Wycena Zbioru Wierzytelności wg stanu na dzień 31.03.2017 r. została przeprowadzona przez CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
18.05.2017, 08:32
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 6/2017 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii D wg stanu na dzień 31.03.2017 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii D Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii D:

Według stanu na dzień 31.03.2017 r. wartość Zbioru Wierzytelności wynosiła: 97 856 891,59 zł, co oznacza iż wartość Zbioru Wierzytelności stanowi co najmniej 150% wartości emisji obligacji serii D.
Wycena Zbioru Wierzytelności wg stanu na dzień 31.03.2017 r. została przeprowadzona przez CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
18.05.2017, 08:28
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 5/2017 Sprzedaż pakietu wierzytelności przez Everest Finanse S.A. – poręczyciela obligacji Emitenta
W nawiązaniu do raportu ESPI nr 4/2017 z dnia 10 marca 2017 r. Zarząd spółki Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie _Emitent_ informuje, iż w dniu 30 marca 2017 r. spółka Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu _Sprzedający_, będąca poręczycielem obligacji serii D i E Emitenta zawarła z BEST I Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Gdyni _Kupujący_, w imieniu którego działa BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni, umowę o sekurytyzację wierzytelności na podstawie, której Kupujący nabył pakiet niezabezpieczonych wierzytelności o wartości nominalnej 297,3 mln zł za cenę 59,5 mln zł. Umowa zawiera postanowienia powszechnie stosowane w tego typu umowach, w tym regulujące ewentualną korektę ceny związaną z rozliczeniem kosztów i wpływów dotyczących pakietu wierzytelności w okresie od dnia wyceny do dnia zawarcia umowy.
30.03.2017, 15:19
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
3/2017 Sprawozdania finansowe poręczycieli obligacji serii D i E Emitenta za IV kwartał 2016 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta przekazuje w załączeniu następujące sprawozdania finansowe za IV kwartał 2016 r.

16.03.2017, 11:53
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
2/2017 Sprawozdanie finansowe Emitenta za IV kwartał 2016 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta przekazuje w załączeniu jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za IV kwartał 2016 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z weryfikacji tego sprawozdania finansowego.
16.03.2017, 11:39
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 4/2017 Przyjęcie oferty na zakup pakietu wierzytelności przez Everest Finanse S.A. – poręczyciela obligacji Emitenta
Zarząd spółki Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie _Emitent_ informuje, iż w dniu 10 marca 2017 r. spółka Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu, będąca poręczycielem obligacji serii D i E Emitenta przyjęła od BEST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Fundusz Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Gdyni _Fundusz_, w imieniu którego działa BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni, ofertę Funduszu na zakup pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 297,3 mln zł. Cena zaoferowana przez Fundusz jest ceną rynkową dla tego rodzaju aktywów.
10.03.2017, 14:01
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 3/2017 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych Emitenta oraz poręczycieli obligacji serii D i E Emitenta za 2016 rok.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 8 marca 2017 r. otrzymał od niezależnego biegłego rewidenta – Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k. _"Grant Thornton"_ oświadczenia lub odpowiednio wszedł w posiadanie oświadczeń, w których Grant Thornton wskazał, iż jest w trakcie badania następujących sprawozdań finansowych:
08.03.2017, 13:38
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 2/ 2017 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii E Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii E:

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. wartość Zbioru Wierzytelności wynosiła: 73 133 474,03 zł, co oznacza iż wartość Zbioru Wierzytelności stanowi co najmniej 150% wartości emisji obligacji serii E.

Wycena Zbioru Wierzytelności wg stanu na dzień 31.12.2016 r. została przeprowadzona przez CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
16.02.2017, 13:55
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 2/ 2017 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii E Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii E:

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. wartość Zbioru Wierzytelności wynosiła: 73 133 474,03 zł, co oznacza iż wartość Zbioru Wierzytelności stanowi co najmniej 150% wartości emisji obligacji serii E.

Wycena Zbioru Wierzytelności wg stanu na dzień 31.12.2016 r. została przeprowadzona przez CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
16.02.2017, 13:55
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 1/2017 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii D wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii D Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii D:

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. wartość Zbioru Wierzytelności wynosiła: 96 504 268,15 zł, co oznacza iż wartość Zbioru Wierzytelności stanowi co najmniej 150% wartości emisji obligacji serii D.

Wycena Zbioru Wierzytelności wg stanu na dzień 31.12.2016 r. została przeprowadzona przez CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
16.02.2017, 13:52
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
1/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym informuje o wyznaczeniu następujących terminów publikacji raportów okresowych w 2017 r.:
- raport roczny za 2016 r. – w dniu 30.05.2017 r.
- raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 r. - w dniu 20.09.2017 r.
27.01.2017, 09:02
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
Powrót
Na co zwrócić uwagę przed skorzystaniem z oferty pożyczki?

Decyzja o zaciągnięciu pożyczki powinna być zawsze dobrze przemyślana. Przed podpisaniem umowy zastanów się, jaka kwota jest Tobie potrzebna oraz na jak wysokie raty Ciebie stać. Umowę, zanim podpiszesz, przeczytaj. 
Podpowiadamy, jak ominąć najczęstsze pułapki i czerpać maksymalne korzyści z wybranego instrumentu finansowego. Zacznijmy od regulacji prawnych.

 • Podstawy prawne umowy pożyczki
Regulacje dotyczące pożyczki zawartej pomiędzy konsumentem a instytucją finansową zawarte są w przepisach polskiego prawa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 993, z późn. zm.). Umowa pożyczki jest jednym z rodzajów umowy o kredyt konsumencki. Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje zasady zawierania umów o kredyt w rozumieniu przepisów prawa bankowego i umów o pożyczkę. Celem ustawy było wprowadzenie w polskim systemie prawnym reguł dotyczących funkcjonowania rynku finansowego, które zwiększyłyby ochronę osób fizycznych.
 
Ważne pojęcia związane z kredytem konsumenckim
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niepowiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.
 • Ocena zdolności kredytowej – polega na analizie zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie o kredyt konsumencki. Ocena zdolności kredytowej jest dokonywana przez kredytodawcę na podstawie ustalonych kryteriów. Uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej jest wymagane by uzyskać pożyczkę. Obowiązek badania zdolności kredytowej wynika z zasady odpowiedzialnego kredytowania i pożyczania środków pieniężnych, zawartej między innymi w dyrektywie 2008/48/WE. Kredytobiorca by dokonać oceny zdolności kredytowej może oprzeć się na informacjach uzyskanych od konsumenta, zażądać dokumentów np. zaświadczenia od pracodawcy, a także sprawdzić konsumenta w bazach informacji gospodarczej.
 • Całkowity koszt pożyczki, całkowity koszt kredytu – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o kredycie konsumenckim całkowity koszt kredytu to wszelkie koszty, jakie konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki. Inaczej mówiąc, całkowity koszt kredytu obejmuje wszystkie koszty (odsetkowe i pozaodsetkowe), jakie musisz ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu. Kwota ta powinna być wskazana w każdej umowie kredytowej i w formularzu informacyjnym dołączanym do umowy.
 • Całkowita kwota kredytu – zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt.
 • Całkowita kwota do zapłaty – to suma całkowitego kosztu kredytu/pożyczki i całkowitej kwoty kredytu/pożyczki. Jest to łączna kwota jaką należy zwrócić bankowi czy instytucji pożyczkowej, w formie rat przez cały okres trwania umowy.
 • Oprocentowanie - to wskaźnik, który wyraża w procentach koszt odsetek w skali roku. Jest naliczane w całym okresie trwania umowy od kapitału (czyli kwoty kredytu), jaki pozostaje po spłacie każdej kolejnej raty. W praktyce możemy mieć do czynienia z oprocentowaniem stałym i zmiennym. Maksymalna wysokość oprocentowania jest określona w prawie.
 • RRSO - czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania to ten element umowy, który często wprawia konsumentów w duże zakłopotanie. Należy wyjaśnić, że RRSO to nie jest prosta relacja, która wyraża w procentach stosunek pomiędzy kosztem kredytu a jego kwotą. Wzór obliczania RRSO jest dość skomplikowany i na jego ostateczną wysokość wpływa wiele czynników, w tym przede wszystkim okres kredytowania – im krótszy czas, na jaki zawieramy umowę, tym wyższe RRSO.

Kredytodawca - regulacje prawne

Do udzielania kredytów uprawnione są tylko instytucje bankowe, które stosują przy tym przepisy Prawa bankowego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Pożyczek natomiast udzielają także firmy z sektora pozabankowego. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi kredytów konsumenckich udzielają obok banków instytucje pożyczkowe prowadzące działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Minimalny kapitał zakładowy powinien wynosić 200 000 zł. Po nowelizacji w 2017 r. przepisów ustawy o kredycie konsumenckim instytucja pożyczkowa musi zostać wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Adres strony internetowej, gdzie prowadzony jest rejestr KNF to www.knf.gov.pl.

Obowiązki informacyjne kredytodawcy

Przepisy prawa dokładnie regulują obowiązki informacyjne nałożone na kredytodawcę po to, by zmniejszyć ryzyko podjęcia przez konsumenta błędnych decyzji dotyczących umowy. Z tego powodu szczególny nacisk został położony na etap przed zawarciem umowy kredytu.

 • Reprezentatywny przykład

Prawo wymaga by każda reklama kredytu, czy pożyczki, która zawiera ofertę wskazywała wybrane parametry kredytu/pożyczki. Jednak te instrumenty finansowe są złożone i ich składniki różnią się w zależności od wybranej przez klienta oferty. Dlatego wprowadzony został reprezentatywny przykład. Przy określaniu reprezentatywnego przykładu należy określić warunki umowy o kredyt konsumencki, na których kredytodawca lub pośrednik kredytowy spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu przez te umowy średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i częstotliwości występowania na rynku umów danego rodzaju.

 • O czym musisz zostać poinformowany przed umową pożyczki?

Przede wszystkim musisz otrzymać formularz informacyjny, który zawiera komplet danych dotyczących umowy. Możesz go otrzymać na trwały nośnik. Poza tym kredytodawca bądź pośrednik kredytowy zobowiązany jest  do udzielenia wszystkich wyjaśnień dotyczących zapisów umowy oraz szczegółów dotyczących oferty.

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umów pożyczek gotówkowych

Tych kilka wskazówek pomoże Ci uniknąć wielu problemów i przykrych niespodzianek w trakcie spłaty pożyczki. Niezależnie, czy podpisujesz umowę na pożyczkę online czy w oddziale, czy przy asyście doradcy u siebie w domu zwróć uwagę, na poniższe pułapki.
 • Pilnuj dat
  W umowie kredytu sprawdź zapis, jaki dzień uważa się za dzień spłaty raty. Ma to znaczenie, gdy raty spłacasz przelewem, a posiadasz konto bankowe w innym banku niż udzielający Ci pożyczki. Kilkudniowe różnice między pobraniem kwoty z Twojego rachunku a zaksięgowaniem jej na rachunku banku mogą spowodować niepotrzebne kłopoty.
 • Sprawdź nie tylko RRSO
  Nie porównuj oferty jedynie pod kątem Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. RRSO maleje wraz z okresem spłaty kredytu. Nie oznacza to jednak, że im dłużej będziesz spłacać raty, tym kredyt będzie tańszy. Jest dokładnie na odwrót. Im dłuższy jest okres kredytowania, tym więcej odsetek zapłacisz do banku. To prawda, że RRSO pokazuje koszt kredytu, ale w ujęciu rocznym, przez co kredyty zawierane na krótszy okres np. na 1 lub 3 miesiące, mają z reguły wysokie RRSO (sięgające nawet kilkuset procent), choć niekoniecznie wiąże się to z wysokimi kosztami kredytu. Porównując różne oferty kredytu warto zwracać uwagę na RRSO, ale trzeba pamiętać, że porównywane kredyty powinny mieć takie same parametry, tj. ten sam okres kredytowania, taki sam model i częstotliwość spłat rat. Aby RRSO było miarodajnym wskaźnikiem, oferty muszą mieć podobne założenia tj. częstotliwość spłaty, rodzaj rat oraz okres spłaty zobowiązania.
 • Nie daj się złapać na promocje
  Uważaj na banki i firmy, które oferują pożyczki na promocyjnych warunkach lub oferty limitowane. Wiąże się to zazwyczaj ze skorzystaniem z dodatkowych usług jak konto bankowe, karta kredytowa czy ubezpieczenie. Przed podpisaniem takiej umowy należy sprawdzić, czy koszty związane z dodatkowymi usługami nie przekraczają wartości oferty. Może się okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie korzystanie z oferty bez promocji. Pożyczka gotówkowa z zerowym oprocentowaniem lub niskim RRSO to może być również chwyt marketingowy. Po dokładniejszej analizie okazuje się, że obciążona jest ona wysoką opłatą przygotowawczą i innymi ukrytymi kosztami, bądź zobowiązaniami. Sama adnotacja „oprocentowanie 0%” lub niskie RRSO nie jest miarodajna. Liczy się wysokość rat i ich ilość.
 • Podaj prawidłowe dane kontaktowe i dbaj by były aktualne
  Upewnij się, że we wniosku o pożyczkę składanym online lub na infolinii podałeś prawidłowe dane. W przypadku Bocian Pożyczki istotny jest numer telefonu, pod którym możemy się z Tobą skontaktować i adres zamieszkania. Jeżeli Twoje dane się zmieniły zadzwoń na 600 100 100 by je zaktualizować. Zapisy umowy pożyczki nakładają obowiązek aktualizowania danych na klienta.
 • Możliwość odstąpienie od umowy pożyczki
  Na gruncie przepisów prawa polskiego, konsument ma możliwość odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki lub umowy pożyczki na podstawie zapisów ustawy o kredycie konsumenckim. „Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy”. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zobowiązany niezwłocznie do zwrotu otrzymanej kwoty. Prawo mówi, że zwrot powinien nastąpić niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni. Ale co ważne – bank lub firma pożyczkowa może naliczyć odsetki za okres, w którym dysponowałeś pożyczonymi środkami, warto więc zwrócić pożyczoną kwotę jak najszybciej. Na kredytodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia konsumentowi aktualnego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy w momencie jej zawarcia. W Bocian Pożyczki formularz odstąpienia od umowy znajduje się na końcu dokumentu umowy pożyczki.
Opóźnienie, zwłoka w spłacie kredytu

Opóźnienia w spłacie rat kredytu mogą wynikać z róznych powodów. Bardzo ważne jest by ich unikać, bo mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Pierwsze z nich to naliczenie karnych odsetek. Warto mieć świadomość, ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie. Wartość ta zależy od wysokości stopy referencyjnej NBP. Od 7 kwietnia 2022 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi maksymalnie 20%.

Przedterminowa spłata

Zgodnie z art. 48 ustawy o kredycie konsumenckim, konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Kredytodawca nie może uzależnić zgody na wcześniejszą spłatę pożyczki od braku informacji od konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem. Ustawodawca zagwarantował konsumentowi bezwzględne prawo do przedterminowej spłaty kredytu w całości lub w części.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 1000 zł na 35 tygodni:
Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 1000 zł, umowa zawierana na 35 tygodni: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 86,28%, całkowita kwota kredytu 1000 zł, całkowita kwota do zapłaty 1230,60 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 230,60 zł (w tym: prowizja 70,50 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 35 zł, odsetki 65,10 zł), pierwsza rata tygodniowa 35,16 zł, kolejne raty tygodniowe po 35,16 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.
 
Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 1500 zł na 44 tygodnie:
Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 1500 zł, umowa zawierana na 44 tygodnie: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 76,29%, całkowita kwota kredytu 1500 zł, całkowita kwota do zapłaty 1897,70 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 397,70 zł (w tym: prowizja 171,00 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 44 zł, odsetki 122,70 zł), pierwsza rata tygodniowa 43,11 zł, kolejne raty tygodniowe po 43,13 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.
 
Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 2000 zł na 44 tygodnie:
Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 2000 zł, umowa zawierana na 44 tygodnie: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 86,44%, całkowita kwota kredytu 2000 zł, całkowita kwota do zapłaty 2462,20 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 462,20 zł (w tym: prowizja 237,00 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 44 zł, odsetki 130,20 zł), pierwsza rata tygodniowa 70,30 zł, kolejne raty tygodniowe po 70,35 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.

Minimalne RRSO dla pożyczek oferowanych przez Bocian Pożyczki wynosi 76,25%, maksymalne RRSO wynosi 86,62%.
Minimalny okres umowy wynosi 35 tygodni, maksymalny okres umowy wynosi 44 tygodnie.