Raporty Bieżące za rok 2021

ESPI 37/2021 Częściowy wcześniejszy wykup Obligacji serii T
Zarząd Everest Capital sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31.12.2021 r. Emitent dokonał wcześniejszego wykupu 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk obligacji serii T o wartości nominalnej 1.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych). Do wykupu w ramach obligacji serii T pozostaje jeszcze 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy sztuk) obligacji o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) i maksymalnym terminie wykupu w dniu 30.09.2023 r.
31.12.2021, 14:15
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 36/2021 Ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii U
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie "Emitent" powziął informację, że w dniu dzisiejszym Everest Finanse Sp. z o.o. Sp.k. zawarł Umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze o zmiennym składzie składającym się z wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących zastawcy z tytułu umów leasingu zwrotnego zawieranych przez niego jako finansującego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z osobami fizycznymi (korzystającymi), których wiek (ustalany każdorazowo na dzień oceny zawartości zbioru) wynosi 44-48 lat i 60-62 lata.
30.12.2021, 14:49
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 35/2021 Informacja o transakcjach nabycia obligacji Emitenta dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Zarząd Everest Capital sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent") niniejszym informuje, iż otrzymał zawiadomienie o dokonaniu transakcji nabycia obligacji Emitenta przez Wiceprezesa Zarządu p. Zbyszko Pawlaka.
17.12.2021, 18:53
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 34/2021 Informacja o transakcjach nabycia obligacji Emitenta dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Zarząd Everest Capital sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent") niniejszym informuje, iż otrzymał zawiadomienie o dokonaniu transakcji nabycia obligacji Emitenta przez Prezesa Zarządu p. Andrzeja Dworczaka.
17.12.2021, 18:43
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 31/2021 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii L wg stanu na dzień 30.09.2021 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii L Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii L.
15.12.2021, 11:00
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 33/2021 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii R wg stanu na dzień 30.09.2021 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii R Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii R.
15.12.2021, 10:57
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 30/2021 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii K wg stanu na dzień 30.09.2021 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii K Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii K.
15.12.2021, 10:51
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 32/2021 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii M wg stanu na dzień 30.09.2021 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii M Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii M.
15.12.2021, 10:41
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
19/2021 Informacja finansowa poręczycieli obligacji serii K, L, M i R Emitenta za III kwartał 2021 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 17.2.2 Warunków Emisji Obligacji serii K, serii L i serii R Emitenta oraz zapisami 18.2.2 Warunków Emisji Obligacji serii M Emitenta przekazuje w załączeniu następujące informacje finansowe za III kwartał 2021 r.
10.12.2021, 19:30
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
18/2021 Informacja finansowa Emitenta za III kwartał 2021 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 17.2.1 Warunków Emisji Obligacji serii K, serii L i serii R Emitenta oraz zapisami pkt 18.2.1 Warunków Emisji Obligacji serii M Emitenta przekazuje w załączeniu jednostkową informację finansową Emitenta za III kwartał 2021 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z weryfikacji tej informacji finansowej.
10.12.2021, 19:24
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 29/2021 Zawiadomienie o nabyciu w celu umorzenia obligacji serii N

Zarząd Everest Capital sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent nabył w celu umorzenia 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk obligacji serii N o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).

30.11.2021, 07:01
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 28/2021 Ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii K
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent") niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 23 listopada 2021 r. informacji o dokonaniu dnia 18 listopada 2021 r. przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy - Rejestru Zastawów wpisu do Rejestru Zastawów, pod pozycją 2699426, zastawu na zbiorze o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą, obejmującym wierzytelności pieniężne, istniejące i przyszłe, z tytułu pożyczek udzielanych przez Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000541824) osobom fizycznym, których wiek (ustalany każdorazowo na dzień oceny zawartości zbioru) wynosi 19 lat, tytułem zabezpieczenia obligacji na okaziciela serii K Emitenta do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 37.004.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów cztery tysiące złotych).
23.11.2021, 21:09
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 27/2021 Ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii U
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent") niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 10 listopada 2021 r.
10.11.2021, 18:30
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 26/2021 Ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii T
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent") niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 10 listopada 2021 r. informacji o dokonaniu dnia 5 listopada 2021 r. przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy - Rejestru Zastawów wpisu do Rejestru Zastawów, pod pozycją 2698409, zastawu na zbiorze o zmiennym składzie składającym się z wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu ("Zastawca") z tytułu umów leasingu zwrotnego zawieranych przez Zastawcę jako finansującego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z osobami fizycznymi (korzystającymi), których wiek (ustalany każdorazowo na dzień oceny zawartości zbioru) wynosi 66-70 lat, tytułem zabezpieczenia obligacji na okaziciela serii T Emitenta do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych).
10.11.2021, 18:23
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 25/2021 Przydział obligacji serii U
Zarząd Everest Capital sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent dokonał przydziału 22.845 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) obligacji serii U ("Obligacje") o łącznej wartości nominalnej 22.845.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych). Cena emisyjna Obligacji wyniosła 963,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote).
15.10.2021, 18:08
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 24/2021 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii R wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii R Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii R.
28.09.2021, 20:36
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 23/2021 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii M wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii M Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii M.
28.09.2021, 20:32
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 22/2021 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii L wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii L Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii L.
 
28.09.2021, 20:28
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 21/2021 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii K wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii K Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii K.
28.09.2021, 20:20
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
14/2021 Informacja finansowa poręczycieli obligacji serii K, L, M i R Emitenta za II kwartał 2021 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 17.2.2 Warunków Emisji Obligacji serii K, serii L i serii R Emitenta oraz zapisami 18.2.2 Warunków Emisji Obligacji serii M Emitenta przekazuje w załączeniu następujące informacje finansowe za II kwartał 2021 r.
09.09.2021, 21:31
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
13/2021 Informacja finansowa Emitenta za II kwartał 2021 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 17.2.1 Warunków Emisji Obligacji serii K, serii L i serii R Emitenta oraz zapisami pkt 18.2.1 Warunków Emisji Obligacji serii M Emitenta przekazuje w załączeniu jednostkową informację finansową Emitenta za II kwartał 2021 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z weryfikacji tej informacji finansowej.
09.09.2021, 21:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 20/2021 Ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii T
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent") niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 06 września 2021 r. informacji o dokonaniu dnia 23 sierpnia 2021 r. przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy - Rejestru Zastawów wpisu do Rejestru Zastawów, pod pozycją 2690101, zastawu na zbiorze o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą, obejmującym wierzytelności pieniężne, istniejące i przyszłe, z tytułu pożyczek udzielanych przez Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000541824) oraz Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000493974) osobom fizycznym, których wiek (ustalany każdorazowo na dzień oceny zawartości zbioru) wynosi 66-70 lat, tytułem zabezpieczenia obligacji na okaziciela serii T Emitenta do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 30.000.000,00 (słownie: trzydzieści milionów złotych).
06.09.2021, 19:51
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 19/2021 Częściowy wcześniejszy wykup Obligacji serii N
Zarząd Everest Capital sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30.06.2021 r. Emitent dokonał wcześniejszego wykupu 6.000 (słownie: sześć tysięcy) sztuk obligacji serii N o wartości nominalnej 1.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych). Do wykupu w ramach obligacji serii N pozostaje jeszcze 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) i maksymalnym terminie wykupu w dniu 5.10.2022 r.
30.06.2021, 16:50
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 18/2021 Zawarcie umowy o kredyt obrotowy przez Everest Finanse S.A.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) powziął informację, że w dniu dzisiejszym Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu (Kredytobiorca) zawarł z Konsorcjum Bankowym (Bank).
28.06.2021, 18:30
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 17/2021 Zmiany zabezpieczeń obligacji serii R, S, T
Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent"), niniejszym informuje, że w związku z planowaną transakcją sprzedaży przez Everest Finanse S.A. ("Poręczyciel"), która poręczyła za zobowiązania wynikające z obligacji wyemitowanych przez Emitenta, zbiorów wierzytelności wypowiedzianych i windykowanych przez Poręczyciela, dokonał w dniach 15 i 16 czerwca 2021 r. za zgodą Administratorów Zabezpieczenia oraz obligatariuszy, częściowego zwolnienia zbiorów stanowiących zabezpieczenia wyemitowanych obligacji serii R, S oraz T w następującym zakresie.
17.06.2021, 15:27
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
12/2021 Informacja finansowa poręczycieli obligacji serii K, L, M i R Emitenta za I kwartał 2021 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 17.2.2 Warunków Emisji Obligacji serii K, serii L i serii R Emitenta oraz zapisami 18.2.2 Warunków Emisji Obligacji serii M Emitenta przekazuje w załączeniu następujące informacje finansowe za I kwartał 2021 r.
10.06.2021, 21:22
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
11/2021 Informacja finansowa Emitenta za I kwartał 2021 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 17.2.1 Warunków Emisji Obligacji serii K, serii L i serii R Emitenta oraz zapisami pkt 18.2.1 Warunków Emisji Obligacji serii M Emitenta przekazuje w załączeniu jednostkową informację finansową Emitenta za I kwartał 2021 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z weryfikacji tej informacji finansowej.
10.06.2021, 21:12
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 16/2021 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii R wg stanu na dzień 31.03.2021 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii R Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii R.
19.05.2021, 19:44
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 15/2021 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii M wg stanu na dzień 31.03.2021 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii M Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii M.
19.05.2021, 19:37
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 14/2021 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii L wg stanu na dzień 31.03.2021 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii L Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii L.
19.05.2021, 18:46
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 13/2021 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii K wg stanu na dzień 31.03.2021 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii K Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii K.
19.05.2021, 18:39
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
7/2021 Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy serii L
Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu EBI nr 5/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. („Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii L”), informuje, że w związku z odbyciem Zgromadzenia Obligatariuszy serii L w dniu 22 kwietnia 2021 r. oraz zgodą Emitenta doszło do zmiany Warunków Emisji Obligacji serii L Emitenta.
22.04.2021, 15:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
6/2021 Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy serii K
Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu EBI nr 4/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. („Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii K”), informuje, że w związku z odbyciem Zgromadzenia Obligatariuszy serii K w dniu 22 kwietnia 2021 r. oraz zgodą Emitenta doszło do zmiany Warunków Emisji Obligacji serii K Emitenta.
22.04.2021, 15:19
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 12/2021 Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy serii L
Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 10/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. ("Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii L"), informuje, że w związku z odbyciem Zgromadzenia Obligatariuszy serii L w dniu 22 kwietnia 2021 r. oraz zgodą Emitenta doszło do zmiany Warunków Emisji Obligacji serii L Emitenta.
22.04.2021, 15:09
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 11/2021 Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy serii K
Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 9/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. ("Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii K"), informuje, że w związku z odbyciem Zgromadzenia Obligatariuszy serii K w dniu 22 kwietnia 2021 r. oraz zgodą Emitenta doszło do zmiany Warunków Emisji Obligacji serii K Emitenta.
22.04.2021, 14:49
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
5/2021 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii L
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 51 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach ("Ustawą o Obligacjach") zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii L wyemitowanych przez Emitenta ("Zgromadzenie Obligatariuszy") na dzień 22 kwietnia 2021 roku, na godzinę: 12:00. Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w Warszawie przy ul. Chmielnej 73. Budynek Varso 2, 18 piętro (BSWW Legal & Tax).
01.04.2021, 17:19
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
4/2021 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii K
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 51 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach ("Ustawą o Obligacjach") zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii K wyemitowanych przez Emitenta ("Zgromadzenie Obligatariuszy") na dzień 22 kwietnia 2021 roku, na godzinę: 10:00. Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w Warszawie przy ul. Chmielnej 73. Budynek Varso 2, 18 piętro (BSWW Legal & Tax).
 
01.04.2021, 17:15
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 10/2021 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii L
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent"), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 51 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach ("Ustawą o Obligacjach") zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii L wyemitowanych przez Emitenta ("Zgromadzenie Obligatariuszy") na dzień 22 kwietnia 2021 roku, na godzinę: 12:00. Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w Warszawie przy ul. Chmielnej 73. Budynek Varso 2, 18 piętro (BSWW Legal & Tax).
01.04.2021, 17:06
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 9/2021 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii K
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent"), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 51 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach ("Ustawą o Obligacjach") zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii K wyemitowanych przez Emitenta ("Zgromadzenie Obligatariuszy") na dzień 22 kwietnia 2021 roku, na godzinę: 10:00. Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w Warszawie przy ul. Chmielnej 73. Budynek Varso 2, 18 piętro (BSWW Legal & Tax).
01.04.2021, 17:00
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
3/2021 Informacja finansowa poręczycieli obligacji serii K, L, M i R Emitenta za IV kwartał 2020 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 17.2.2 Warunków Emisji Obligacji serii K, serii L i serii R Emitenta oraz zapisami 18.2.2 Warunków Emisji Obligacji serii M Emitenta przekazuje w załączeniu następujące informacje finansowe za IV kwartał 2020 r.
10.03.2021, 16:03
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
2/2021 Informacja finansowa Emitenta za IV kwartał 2020 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 17.2.1 Warunków Emisji Obligacji serii K, serii L i serii R Emitenta oraz zapisami pkt 18.2.1 Warunków Emisji Obligacji serii M Emitenta przekazuje w załączeniu jednostkową informację finansową Emitenta za IV kwartał 2020 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z weryfikacji tej informacji finansowej.
10.03.2021, 15:55
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 8/2021 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez Everest Finanse S.A.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent") powziął informację, że w dniu dzisiejszym Everest Finanse S.A. ("Everest Finanse") z siedzibą w Poznaniu zawarł z Santander Bank Polska S.A. ("Bank") aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (odpowiednio: "Aneks" lub "Umowa"). O Umowie Emitent informował w następujących raportach bieżących: EBI nr 14/2016 w dniu 27 kwietnia 2016 r., ESPI nr 8/2016 w dniu 20 grudnia 2016 r., ESPI nr 14/2018 w dniu 30 sierpnia 2018 r., ESPI nr 5/2019 w dniu 07 marca 2019 r. oraz ESPI nr 3/2021 w dniu 12 lutego 2021 r.
04.03.2021, 16:40
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 7/2021 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii R wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii R Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii R.
04.03.2021, 16:31
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 6/2021 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii M wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii M Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii M.
04.03.2021, 16:25
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 5/2021 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii L wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii L Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii L.
04.03.2021, 16:20
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 4/2021 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii K wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii K Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii K.
04.03.2021, 16:12
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 3/2021 Zawarcie aneksu technicznego umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez Everest Finanse S.A. oraz uzyskanie pozytywnej decyzji komitetu kredytowego
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent") powziął informację, że w dniu dzisiejszym Everest Finanse S.A. ("Everest Finanse") z siedzibą w Poznaniu zawarł z Santander Bank Polska S.A. ("Bank") aneks techniczny do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (odpowiednio: "Aneks" lub "Umowa"). O Umowie Emitent informował w następujących raportach bieżących: EBI nr 14/2016 w dniu 27 kwietnia 2016 r., ESPI nr 8/2016 w dniu 20 grudnia 2016 r., ESPI nr 14/2018 w dniu 30 sierpnia 2018 r. oraz ESPI nr 5/2019 w dniu 07 marca 2019 r.
12.02.2021, 19:25
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
1/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym informuje o wyznaczeniu następujących terminów publikacji raportów okresowych w 2021 r.
25.01.2021, 12:57
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 2/2021 Ustanowienie zabezpieczenia kredytu obrotowego Spółki Everest Finanse SA
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie "Emitent" powziął informację, że Everest Finanse Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. otrzymał informację o dokonaniu dnia 14 stycznia 2021 r. przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisu do Rejestru Zastawów, pod pozycją 2668579, zastawu na zbiorze praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, zbiorze wierzytelności z tytułu leasingów konsumenckich udzielonych na podstawie umowy leasingu zwrotnego osobom fizycznym w wieku od 53 do 59 lat, 72 lata oraz 75 lat tytułem zabezpieczenia kredytu obrotowego w Santander Bank Polska S.A. do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 37.500.000 słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych.
21.01.2021, 23:38
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 1/2021 Ustanowienie zabezpieczenia kredytu obrotowego Spółki Everest Finanse SA
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie "Emitent" powziął informację, że Everest Finanse Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. otrzymała informację o dokonaniu dnia 15 stycznia 2021 r. przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisu do Rejestru Zastawów, pod pozycją 2668770, zastawu na zbiorze praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, zbiorze wierzytelności z tytułu leasingów konsumenckich udzielonych na podstawie umowy leasingu zwrotnego osobom fizycznym w wieku od 37 do 43 lat oraz od 49 do 52 lat i 73 lata tytułem zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym w Santander Bank Polska S.A. do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 60.000.000 słownie: sześćdziesiąt milionów złotych.
21.01.2021, 22:31
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
Powrót
Na co zwrócić uwagę przed skorzystaniem z oferty pożyczki?

Decyzja o zaciągnięciu pożyczki powinna być zawsze dobrze przemyślana. Przed podpisaniem umowy zastanów się, jaka kwota jest Tobie potrzebna oraz na jak wysokie raty Ciebie stać. Umowę, zanim podpiszesz, przeczytaj. 
Podpowiadamy, jak ominąć najczęstsze pułapki i czerpać maksymalne korzyści z wybranego instrumentu finansowego. Zacznijmy od regulacji prawnych.

 • Podstawy prawne umowy pożyczki
Regulacje dotyczące pożyczki zawartej pomiędzy konsumentem a instytucją finansową zawarte są w przepisach polskiego prawa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 993, z późn. zm.). Umowa pożyczki jest jednym z rodzajów umowy o kredyt konsumencki. Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje zasady zawierania umów o kredyt w rozumieniu przepisów prawa bankowego i umów o pożyczkę. Celem ustawy było wprowadzenie w polskim systemie prawnym reguł dotyczących funkcjonowania rynku finansowego, które zwiększyłyby ochronę osób fizycznych.
 
Ważne pojęcia związane z kredytem konsumenckim
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niepowiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.
 • Ocena zdolności kredytowej – polega na analizie zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie o kredyt konsumencki. Ocena zdolności kredytowej jest dokonywana przez kredytodawcę na podstawie ustalonych kryteriów. Uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej jest wymagane by uzyskać pożyczkę. Obowiązek badania zdolności kredytowej wynika z zasady odpowiedzialnego kredytowania i pożyczania środków pieniężnych, zawartej między innymi w dyrektywie 2008/48/WE. Kredytobiorca by dokonać oceny zdolności kredytowej może oprzeć się na informacjach uzyskanych od konsumenta, zażądać dokumentów np. zaświadczenia od pracodawcy, a także sprawdzić konsumenta w bazach informacji gospodarczej.
 • Całkowity koszt pożyczki, całkowity koszt kredytu – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o kredycie konsumenckim całkowity koszt kredytu to wszelkie koszty, jakie konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki. Inaczej mówiąc, całkowity koszt kredytu obejmuje wszystkie koszty (odsetkowe i pozaodsetkowe), jakie musisz ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu. Kwota ta powinna być wskazana w każdej umowie kredytowej i w formularzu informacyjnym dołączanym do umowy.
 • Całkowita kwota kredytu – zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt.
 • Całkowita kwota do zapłaty – to suma całkowitego kosztu kredytu/pożyczki i całkowitej kwoty kredytu/pożyczki. Jest to łączna kwota jaką należy zwrócić bankowi czy instytucji pożyczkowej, w formie rat przez cały okres trwania umowy.
 • Oprocentowanie - to wskaźnik, który wyraża w procentach koszt odsetek w skali roku. Jest naliczane w całym okresie trwania umowy od kapitału (czyli kwoty kredytu), jaki pozostaje po spłacie każdej kolejnej raty. W praktyce możemy mieć do czynienia z oprocentowaniem stałym i zmiennym. Maksymalna wysokość oprocentowania jest określona w prawie.
 • RRSO - czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania to ten element umowy, który często wprawia konsumentów w duże zakłopotanie. Należy wyjaśnić, że RRSO to nie jest prosta relacja, która wyraża w procentach stosunek pomiędzy kosztem kredytu a jego kwotą. Wzór obliczania RRSO jest dość skomplikowany i na jego ostateczną wysokość wpływa wiele czynników, w tym przede wszystkim okres kredytowania – im krótszy czas, na jaki zawieramy umowę, tym wyższe RRSO.

Kredytodawca - regulacje prawne

Do udzielania kredytów uprawnione są tylko instytucje bankowe, które stosują przy tym przepisy Prawa bankowego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Pożyczek natomiast udzielają także firmy z sektora pozabankowego. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi kredytów konsumenckich udzielają obok banków instytucje pożyczkowe prowadzące działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Minimalny kapitał zakładowy powinien wynosić 200 000 zł. Po nowelizacji w 2017 r. przepisów ustawy o kredycie konsumenckim instytucja pożyczkowa musi zostać wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Adres strony internetowej, gdzie prowadzony jest rejestr KNF to www.knf.gov.pl.

Obowiązki informacyjne kredytodawcy

Przepisy prawa dokładnie regulują obowiązki informacyjne nałożone na kredytodawcę po to, by zmniejszyć ryzyko podjęcia przez konsumenta błędnych decyzji dotyczących umowy. Z tego powodu szczególny nacisk został położony na etap przed zawarciem umowy kredytu.

 • Reprezentatywny przykład

Prawo wymaga by każda reklama kredytu, czy pożyczki, która zawiera ofertę wskazywała wybrane parametry kredytu/pożyczki. Jednak te instrumenty finansowe są złożone i ich składniki różnią się w zależności od wybranej przez klienta oferty. Dlatego wprowadzony został reprezentatywny przykład. Przy określaniu reprezentatywnego przykładu należy określić warunki umowy o kredyt konsumencki, na których kredytodawca lub pośrednik kredytowy spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu przez te umowy średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i częstotliwości występowania na rynku umów danego rodzaju.

 • O czym musisz zostać poinformowany przed umową pożyczki?

Przede wszystkim musisz otrzymać formularz informacyjny, który zawiera komplet danych dotyczących umowy. Możesz go otrzymać na trwały nośnik. Poza tym kredytodawca bądź pośrednik kredytowy zobowiązany jest  do udzielenia wszystkich wyjaśnień dotyczących zapisów umowy oraz szczegółów dotyczących oferty.

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umów pożyczek gotówkowych

Tych kilka wskazówek pomoże Ci uniknąć wielu problemów i przykrych niespodzianek w trakcie spłaty pożyczki. Niezależnie, czy podpisujesz umowę na pożyczkę online czy w oddziale, czy przy asyście doradcy u siebie w domu zwróć uwagę, na poniższe pułapki.
 • Pilnuj dat
  W umowie kredytu sprawdź zapis, jaki dzień uważa się za dzień spłaty raty. Ma to znaczenie, gdy raty spłacasz przelewem, a posiadasz konto bankowe w innym banku niż udzielający Ci pożyczki. Kilkudniowe różnice między pobraniem kwoty z Twojego rachunku a zaksięgowaniem jej na rachunku banku mogą spowodować niepotrzebne kłopoty.
 • Sprawdź nie tylko RRSO
  Nie porównuj oferty jedynie pod kątem Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. RRSO maleje wraz z okresem spłaty kredytu. Nie oznacza to jednak, że im dłużej będziesz spłacać raty, tym kredyt będzie tańszy. Jest dokładnie na odwrót. Im dłuższy jest okres kredytowania, tym więcej odsetek zapłacisz do banku. To prawda, że RRSO pokazuje koszt kredytu, ale w ujęciu rocznym, przez co kredyty zawierane na krótszy okres np. na 1 lub 3 miesiące, mają z reguły wysokie RRSO (sięgające nawet kilkuset procent), choć niekoniecznie wiąże się to z wysokimi kosztami kredytu. Porównując różne oferty kredytu warto zwracać uwagę na RRSO, ale trzeba pamiętać, że porównywane kredyty powinny mieć takie same parametry, tj. ten sam okres kredytowania, taki sam model i częstotliwość spłat rat. Aby RRSO było miarodajnym wskaźnikiem, oferty muszą mieć podobne założenia tj. częstotliwość spłaty, rodzaj rat oraz okres spłaty zobowiązania.
 • Nie daj się złapać na promocje
  Uważaj na banki i firmy, które oferują pożyczki na promocyjnych warunkach lub oferty limitowane. Wiąże się to zazwyczaj ze skorzystaniem z dodatkowych usług jak konto bankowe, karta kredytowa czy ubezpieczenie. Przed podpisaniem takiej umowy należy sprawdzić, czy koszty związane z dodatkowymi usługami nie przekraczają wartości oferty. Może się okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie korzystanie z oferty bez promocji. Pożyczka gotówkowa z zerowym oprocentowaniem lub niskim RRSO to może być również chwyt marketingowy. Po dokładniejszej analizie okazuje się, że obciążona jest ona wysoką opłatą przygotowawczą i innymi ukrytymi kosztami, bądź zobowiązaniami. Sama adnotacja „oprocentowanie 0%” lub niskie RRSO nie jest miarodajna. Liczy się wysokość rat i ich ilość.
 • Podaj prawidłowe dane kontaktowe i dbaj by były aktualne
  Upewnij się, że we wniosku o pożyczkę składanym online lub na infolinii podałeś prawidłowe dane. W przypadku Bocian Pożyczki istotny jest numer telefonu, pod którym możemy się z Tobą skontaktować i adres zamieszkania. Jeżeli Twoje dane się zmieniły zadzwoń na 600 100 100 by je zaktualizować. Zapisy umowy pożyczki nakładają obowiązek aktualizowania danych na klienta.
 • Możliwość odstąpienie od umowy pożyczki
  Na gruncie przepisów prawa polskiego, konsument ma możliwość odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki lub umowy pożyczki na podstawie zapisów ustawy o kredycie konsumenckim. „Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy”. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zobowiązany niezwłocznie do zwrotu otrzymanej kwoty. Prawo mówi, że zwrot powinien nastąpić niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni. Ale co ważne – bank lub firma pożyczkowa może naliczyć odsetki za okres, w którym dysponowałeś pożyczonymi środkami, warto więc zwrócić pożyczoną kwotę jak najszybciej. Na kredytodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia konsumentowi aktualnego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy w momencie jej zawarcia. W Bocian Pożyczki formularz odstąpienia od umowy znajduje się na końcu dokumentu umowy pożyczki.
Opóźnienie, zwłoka w spłacie kredytu

Opóźnienia w spłacie rat kredytu mogą wynikać z róznych powodów. Bardzo ważne jest by ich unikać, bo mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Pierwsze z nich to naliczenie karnych odsetek. Warto mieć świadomość, ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie. Wartość ta zależy od wysokości stopy referencyjnej NBP. Od 7 kwietnia 2022 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi maksymalnie 20%.

Przedterminowa spłata

Zgodnie z art. 48 ustawy o kredycie konsumenckim, konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Kredytodawca nie może uzależnić zgody na wcześniejszą spłatę pożyczki od braku informacji od konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem. Ustawodawca zagwarantował konsumentowi bezwzględne prawo do przedterminowej spłaty kredytu w całości lub w części.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 1000 zł na 35 tygodni:
Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 1000 zł, umowa zawierana na 35 tygodni: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 86,28%, całkowita kwota kredytu 1000 zł, całkowita kwota do zapłaty 1230,60 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 230,60 zł (w tym: prowizja 70,50 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 35 zł, odsetki 65,10 zł), pierwsza rata tygodniowa 35,16 zł, kolejne raty tygodniowe po 35,16 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.
 
Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 1500 zł na 44 tygodnie:
Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 1500 zł, umowa zawierana na 44 tygodnie: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 76,29%, całkowita kwota kredytu 1500 zł, całkowita kwota do zapłaty 1897,70 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 397,70 zł (w tym: prowizja 171,00 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 44 zł, odsetki 122,70 zł), pierwsza rata tygodniowa 43,11 zł, kolejne raty tygodniowe po 43,13 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.
 
Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 2000 zł na 44 tygodnie:
Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 2000 zł, umowa zawierana na 44 tygodnie: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 86,44%, całkowita kwota kredytu 2000 zł, całkowita kwota do zapłaty 2462,20 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 462,20 zł (w tym: prowizja 237,00 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 44 zł, odsetki 130,20 zł), pierwsza rata tygodniowa 70,30 zł, kolejne raty tygodniowe po 70,35 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.

Minimalne RRSO dla pożyczek oferowanych przez Bocian Pożyczki wynosi 76,25%, maksymalne RRSO wynosi 86,62%.
Minimalny okres umowy wynosi 35 tygodni, maksymalny okres umowy wynosi 44 tygodnie.